Onlad karga

Onlad saray karga

Sulat na Mananguley ya Ulop

Sulat na Mananguley ya Ulop

Inar-aro Min Agagi:

Bilang mandadayew ed si Jehova, labalabay tayon aralen so Salita to, say Biblia. Kombinsido tayo ya naamtaan tayo ditan iray tuan agawa nensaman, saray bilin parad inagew-agew ya bilay tayo, tan saray ebidensya ya inar-aro nen Jehova so kada pamilya. (Salmo 119:105; Lucas 1:3; 1 Juan 4:19) Labalabay tayon tulongan so arum ya naaralan da iray mabmablin katuaan ed Salita na Dios. Pian nagawaan tayo itan, malikeliket min iter ed sikayo iyan libron Saray Leksion ya Naaralan Mo ed Biblia. Ibaga mi pad sikayo so pigaran impormasyon tungkol ed sayan libro.

Sayan libro et imparaan lalo la parad ugugaw. Pero makatulong met iya ed saray adulto ya labay da ni makaaral ed Biblia. Say Biblia et parad amin, kanian seguradon amin tayo et minabang no rebyuen tayo ray leksion ditan, ya ontulong pian talagan nalikna tayo so tuan liket.

Nabasa ed sayan libro iray istoryan imbase ed saray salaysay ed Biblia—no panon ya ginmapo so pamilya na too manlapu nen ginawa na Dios so amin a bengatla tan no anto ray agawa kayari na satan. Ginawa so amin a nayarian pian sarayan salaysay ed Biblia et nipasabi ed malinew tan simplin paraan, tan anggad posible et imbase ed saray nantutumbokan ya agawa.

Balet aglabat iistoryaen na sayan libro iray salaysay ed Biblia. Imparaan iyan maong pati saray litrato pian lalon mabilabilay iray salaysay na Biblia tan nalikna yo so liknaan na saray karakter ditan.

Nanengneng tayod sayan publikasyon ya say Biblia et libron tungkol ed totoo—say arum et inunor day Jehova balet say arum et ag-inmunor. Ontulong iya pian makaaral tayo na saray leksion  manlapud alimbawa ra. (Roma 15:4; 1 Corinto 10:6) Walay 14 ya seksion ed sayan libro. Nabasa diad gapo na kada seksion so sumaryo na pigaran leksion ya naaralan tayo.

No sakey kan ateng, nayarin saniba kayo na anak mo ya basaen so sakey a leksion tan pantongtongan yo so litrato. Insan basa yon dua iray teksto ed Biblia ya angibasiyan na leksion. Tulongan so anak mo ya nanengneng ton saray leksion ya nanaaralan to et nanlapud Biblia. Ontan met so nayarin gawaen no tutulongan mo so sakey ya adulto pian naamtaan toy mensahe na Biblia.

Komon ta makatulong iyan libro ed amin ya totoo—ugaw man o baleg lan too—pian naaralan da so Salita na Dios tan gawaen dan mismo iray nanaaralan da. Diad ontan et makapandayew met ira ed Dios bilang membro na inar-aro ton pamilya.

Saray agagi yo,

Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova