Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Seksion 3

Introduksion ed Seksion 3

Kalabas na saray taon kayari na Delap, pigpigaran totoo so binitla na Biblia ya nandayew ed si Jehova. Say sakey ed sikara et si Abraham, ya tinawag a kaaro nen Jehova. Akin ya sikatoy tinawag ya kaaro nen Jehova? No sakey kan ateng, tulongan so anak mo ya natalosan ton sikatoy inar-aro nen Jehova tan labay ton tulongan. Sarag tayoy onkerew na tulong ed si Jehova ya singa ginawa nen Abraham tan arum nin matoor ya lalaki, singa si Lot tan Jacob. Segurado tayo ya gawaen nen Jehova so amin ya promise to.

DIAD SAYAN SEKSION

LEKSION 7

Say Tori na Babel

Wala ray totoo nensaman ya labay day mangipaalagey na syudad tan tori ya say toktok to et anggad tawen. Akin et biglan pinanduruma na Dios so salita da?

LEKSION 8

Inunor nen Abraham tan Sara so Dios

Akin et tinaynan di Abraham tan Sara so mainawan bilay da ed syudad tan linma rad Canaan ya ditan et alis-alis ira na ayaman?

LEKSION 9

Wala Lay Anak Da!

Panon ya gawaen na Dios so promise tod si Abraham? Siopan anak nen Abraham so pakagawaan na satan ya promise—si Isaac odino si Ismael?

LEKSION 10

Nonot Yoy Agawa ed Asawa nen Lot

Nampauran so Dios na apoy tan asupre diad Sodoma tan Gomorra. Akin et aderal iratan ya syudad? Akin ya nepeg tayon nonoten so agawa ed asawa nen Lot?

LEKSION 11

Subok ed Pananisia

Imbaga na Dios ed si Abraham: ‘Ipangasim, alam so saksakey ya anak mo tan iyapay mo diad palandey ed Moria.’ Anto kasi gawaen nen Abraham ed sayan subok ed pananisia to?

LEKSION 12

Si Jacob so Akaawat na Tawir

Say ngaran na kambal ya anak nen Isaac tan Rebeca et Esau tan Jacob. Lapud si Esau so panguloan, mas baleg ya tawir so awaten to. Akin et insalat to itan ed sakey yaong labat ya sabaw?

LEKSION 13

Akikareenan si Jacob ed si Esau

Antoy ginawa nen Jacob pian bendisyonan na anghel? Tan antoy ginawa to pian mikareenan ed si Esau?