Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 73

Impaamta nen Juan so Isabi na Mesias

Impaamta nen Juan so Isabi na Mesias

Nen baleg lay Juan ya anak nen Zacarias tan Elizabet, sikatoy nagmaliw ya propeta. Imbaki nen Jehova si Juan pian ipaamta ed totoo ya onsabi lay Mesias. Balet say nambangatan nen Juan et diad kalawakan, aliwan diad saray sinagoga odino diad saray baley. Linmad sikato iray tagad Jerusalem tan interon Judea pian ondengel ed saray bangat to. Imbangat tod sikara ya dapat tundaan da lay manggaway mauges pian napaliket day Dios. Dakdakel so dinmengel ed si Juan tan nagbabawi irad saray kasalanan da, kanian binautismoan to ra diad Ilog Jordan.

Simpli labat so bilay nen Juan. Say kawes to et gawad bago na kamelyo tan say kakanen to et duron tan dilo ed katakelan. Labay ya naamtaan na totoo no siopa si Juan. Anggan saray malastog ya Fariseo tan Saduceo et linmad sikato. Imbaga nen Juan ed sikara: ‘Dapat manguman kayo la tan magbabawi kayo. Agyo iisipen ya espisyal kayo. Aliwan lapud ibabaga yon ananak kayo nen Abraham et ananak kayo met la na Dios.’

Dakel so linma ya nantepet ed si Juan: ‘Antoy gawaen mi pian napaliket mi so Dios?’ Imbaga nen Juan ed sikara: ‘No duaray kawes mo, iter moy sakey ed samay anggapoy kawes to.’ Antam no akin ya ontan so imbaga to? Labay ton naamtaan na saray disipulo to ya nepeg dan aroen iray totoo pian napaliket day Dios.

Imbaga nen Juan ed saray managsingil na buis: ‘Agyo sasaolen so anggan siopa tan agkayo mansisingil na sobra.’ Imbaga tod saray sundalo: ‘Agkayo mangaawat na suhol tan agkayo mantitila.’

 Linma met ed si Juan iray saserdote tan Levita tan tinepetan da: ‘Siopa ka? Labay ya naamtaan na amin ya totoo.’ Imbaga nen Juan: ‘Siak imay impasakbay nen propetan Isaias ya boses diad kalawakan ya mangibabagad totoo ya ompawil irad si Jehova.’

Labalabay na totoo so ibabangat nen Juan ed sikara. Dakdakel so maniisip ya ompan si Juan so Mesias. Balet imbaga tod sikara: ‘Walay onsabi ya mas makapanyari nen say siak. Agak ingen nayarin mangukbar ed singer na sandalyas to. Manbabautismo ak ed danum, balet sikato et manbautismo ed masanton espiritu.’

“Sinmabi iyan too pian mantasi, pian mangiter na ebidensya nipaakar ed liwawa, pian diad panamegley to et manisia so amin a klase na totoo.”—Juan 1:7