Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 67

Saray Padir na Jerusalem

Saray Padir na Jerusalem

Pawilen ta pay agawa pigaran taon lay apalabas. Si Nehemias et Israelita ya lingkor nen Arin Artaxerxes, tan manaayam ed syudad na Susan ed Persia. Sinmabi so agi nen Nehemias ya nanlapud Juda tan walay mauges ya imbalita to: ‘Pakaskasi iramay pinmawil ed Jerusalem. Anggapoy proteksion da. Anggad natan et agni naapiger iray padir tan puerta na syudad ya dineral na saray taga Babilonia.’ Maer-ermen si Nehemias. Labay toy onlad Jerusalem pian natulongan to ra, kanian nampikasi ya payagan komon na ari.

Sakey ya agew, apansin na ari ya maer-ermen si Nehemias. Imbaga na ari: ‘Natan ta ka labat anengneng ya maer-ermen. Wala amoy problemam?’ Imbaga nen Nehemias: ‘Maer-ermen ak ta anggad natan et agni naapiger so syudad mi ya Jerusalem.’ Tinepet na ari: ‘Antoy labay mon gawaen ko ey?’ Nampikasin tampol diad isip to si Nehemias. Insan to imbagad ari: ‘Payagan yo ak komon ya onlad Jerusalem pian naapiger ko ray padir.’ Pinayagan nen Arin Artaxerxes si Nehemias, tan sineguro met na ari ya ligtas si Nehemias ed andukey ya pambiahe to. Ginawa to met ya gobernador na Juda si Nehemias tan inikdan to na saray angkakabaleg ya kiew ya usaren parad saray puerta na syudad.

Kasabi nen Nehemias ed Jerusalem, ninengneng to ray padir na syudad. Insan to tinipon iray saserdote tan saray manuley tan imbaga tod sikara: ‘Pakaskasi tayo. Dapat apigeren tayo la yay padir.’ Pinmayag iray totoo kanian inggapo da lay mantrabaho.

Balet kinantiawan ira na saray kalaban da. Imbaga na saray kalaban: ‘Anggan sakey labat a kuyangen so onkalab ed satay ipapaalagey yon padir, seguradon nageba la.’ Agpinansin na saray mantratrabaho so pambabalaw da. Intuloy day pampapaalagey da kanian inmatagey tan inmelet so padir.

Implano na saray kalaban ya lusoben so Jerusalem, tan say panlapuan da et diad nanduruman pasen. Nen naamtaan na saray Judio so plano na saray kalaban, ataktakot ira. Balet imbaga nen Nehemias: ‘Agkayo natatakot. Tulongan itayo nen Jehova.’ Angipuesto si Nehemias na saray guardia pian naprotektaan iray mantratrabaho, kanian agla linmusob iray kalaban.

 Kayari na 52 labat ya agew, asumpal so padir tan saray puerta na syudad. Kanian tinipon nen Nehemias diad Jerusalem so amin ya Levita pian selebraan itan. Nampili si Nehemias na saray managkansion tan inapag to ra ed duaran grupo. Sinmapat irad padir ya say dinalan da et diad takayan ya walad Puerta na Bobon, insan ira nansian tan nanmartsa ra ya paliber ed syudad. Nantogtog iray trumpeta, piangpiang, tan arpa, tan angansion ira parad si Jehova. Akila si Esdras ed sakey ya grupo tan akila si Nehemias ed samay sakey ya grupo, ya anggad nanabetan ira diad templo. Amin ya totoo—lalaki, bibii, tan ugugaw—et angiyapay na bagat ed si Jehova tan nanliliket ira. Kanian sankarengel so liket da anggan diad arawi.

“Ag-ontalona so antokaman ya armas a gawaen parad sika.”​—Isaias 54:17