Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 62

Sakey ya Panarian a Singa Baleg ya Kiew

Sakey ya Panarian a Singa Baleg ya Kiew

Sakey ya labi, walay makapataktakot ya akugip nen Nabucodonosor. Impatawag to ray marunong ya lalaki pian ibaga dad sikato no antoy labay ya ibaga na kugip to. Balet anggapo ed sikara so makaamta. Kanian impatawag la na ari si Daniel.

Imbaga nen Nabucodonosor ed si Daniel: ‘Diad kugip ko et walay anengneng kon kiew. Binmaleg ya maong so kiew anggad asabi toy tawen. Sankanengneng itan anggan iner so kawalaan mo diad dalin. Balibali iray bulong to tan amayamay so bunga to. Onsisirom ditan iray ayayep, tan manuubong iray siwit diad saray sanga to. Insan walay linmeksab ya anghel ya nanlapud tawen, tan imbaga to: “Batang yo so kiew tan puterputer yo ray sanga to. Balet ikera yo so sengeg tan lamot to, tan bariberan yoy balatyang tan gansa. Say puso to et manguman, manlapud puso na too et magmaliw a puso na ayep, tan onlabas so pitoran panaon. Naamtaan na totoo a say Dios so Manuley tan sarag ton iter so sakey ya panarian ed siopaman a labay to.”’

Impaamta nen Jehova ed si Daniel no antoy labay ya ibaga na satan ya kugip. Nen atalosan itan nen Daniel, ataktakot. Imbaga to: ‘O ari, no nayari et nagawa komon iyan kugip mo ed saray kalaban mo. Balet, sika may baleg ya kiew ya binatang. Naekal kan ari ed panarian mo, tan mangan kay dika diad alog ya singa saray ayayep. Balet lapud imbaga na anghel ya ikera so sengeg tan lamot, magmaliw ka lamet ya ari.’

Kalabas na sakey taon, legan ya manaakar si Nabucodonosor diad tagey na palasyo to, pambiliban ton maong so Babilonia. Imbaga to: ‘Balibali yay ginawak ya syudad. Talagan nayaryari ak!’ Legan ton mansasalita, walay arengel ton boses ya nanlapud tawen ya say kuan to: ‘Nabucodonosor! Natan et naekal ka lan ari ed panarian mo.’

Diad saman a mismo et naatiris si Nabucodonosor tan nagmaliw ya singa ayep. Pinataynan dad palasyo to tan nanayam diad alog kaiba to ray ayayep. Say buek nen Nabucodonosor et dinmukey a singa saray bago na agila tan saray kuko to et singa kuko na saray manok.

 Kayari na pitoran taon, pinmawil ed normal so nonot nen Nabucodonosor tan ginawa nen Jehova ya ari lamet na Babilonia. Imbaga nen Nabucodonosor: ‘Idayew koy Jehova, say Ari na katawenan. Amtak la natan ya si Jehova so Manuley. Iyaabeba to ray mapaatagey, tan sarag ton iter so sakey ya panarian ed siopaman ya labay to.’

“Say panagpasirayew et mansumpal ed kadederal, tan say inkamapaatagey et mansumpal ed katumba.”​—Proverbio 16:18