Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 77

Say Bii ya Inmasol ed Bobon

Say Bii ya Inmasol ed Bobon

Kayari na Paskua, si Jesus tan saray disipulo to et nanakar ya papawil ed Galilea ya say dinalan da et diad Samaria. Nen asingger la rad syudad na Sicar, tinmunday Jesus ed pasen ya say tawag et bobon nen Jacob. Legan ya manpapainawa si Jesus, linma iray disipulo to ed syudad pian mangaliw na naakan.

Walay bii ya sinmabi pian onasol na danum ed bobon. Imbaga nen Jesus ed sikato: “Ikdan mo ak pay inumen ko.” Imbaga na bii: ‘Akin et kakatongtongen mo ak anta Samaritana ak? Agmitotongtong iray Judio ed saray Samaritano.’ Imbaga nen Jesus: ‘No kabat mo ak labat, onkerew kad siak na nainum tan ikdan ta kay danum na bilay.’ Intepet na bii: ‘Antoy labay mon ibaga? Anggapoy anggan timba ya pan-asol mo.’ Imbaga nen Jesus: ‘Siopaman ya oninum ed danum ya iter ko et aglan balot napaet.’ Imbaga na bii: ‘Ikdan mo ak sirin na sayan danum.’

Insan imbaga nen Jesus ed sikato: “Itagar mo diay asawam.” Inmebat so bii: “Anggapoy asawak.” Imbaga nen Jesus: ‘Duga tay imbagam, ta limara lay nagmaliw ya asawam tan say lakin piaamongan mo natan et agmo asawa.’ Imbaga na bii: ‘Propeta ka, awa? Sikami ran Samaritano et panisiaan mi ya sarag mi mandayew ed Dios diad sayan palandey, balet ibabaga na saray Judio ya dia labat ed Jerusalem so nayarin pandayewan mi. Manisia ak ya no onsabi so Mesias, ibangat tod sikami no panon so dugan pandayew ed Dios.’ Insan walay imbaga nen Jesus ed bii ya agto nin balot imbaga ed anggan siopa: ‘Siak so Mesias.’

 Nanapuran linma ed syudad imay bii tan imbaga tod saray Samaritano: ‘Walay akabat kon laki, ompan sikato may Mesias. Amta toy amin ya tungkol ed siak. Mila kid siak pian nanengneng yo!’ Akila rad sikato ya pinmawil ed bobon tan dinmengel irad bangat nen Jesus.

Imbaga na saray Samaritano ed si Jesus ya agni komon onaalis ed syudad da. Kanian duay agew ya nambangat diman, tan dakel so anisia ed sikato. Imbaga da ed samay Samaritana: ‘Nen nadngel mi lan mismo yan too, manisia kami la ya talagan sikato so mangiligtas ed mundo.’

“‘Gala!’ tan siopaman a napgaan et ondago komon; siopaman a malabay et mangala komon na libren danum na bilay.”—Apocalipsis 22:17