Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Seksion 12

Introduksion ed Seksion 12

Imbangat nen Jesus ed saray totoo so tungkol ed Panarian ed tawen. Imbangat to met ed sikara ya ipikasi dan napasanto so ngaran na Dios, onsabi la komon so Panarian to, tan nagawa komon so linawa to diad dalin. No sakey kan ateng, ipaliwawa ed anak mo no antoy labay ya ibaga na satan ya pikakasi. Nansiansian matoor si Jesus anggano tinukso nen Satanas. Nampili si Jesus na saray apostol to, tan nakaiba to ran manuley ed Panarian. Idanet ya si Jesus et maseseg ed dugan panagdayew. Labalabay nen Jesus ya tulongan iray totoo kanian pinaabig to ray mansasakit, pinakan to ray narasan, tan wala ni ingen iray inatey ya binilay to. Diad saratan ya milagro, impanengneng to no antoy gawaen na Panarian parad totoo.

DIAD SAYAN SEKSION

LEKSION 74

Nagmaliw ya Mesias si Jesus

Antoy labay ya ibaga nen Juan nen imbaga ton si Jesus so Kordero na Dios?

LEKSION 75

Tinukso na Diablo si Jesus

Amitlo ya tinukso na Diablo si Jesus. Anto iratan ya taloran tukso? Antoy inyebat nen Jesus?

LEKSION 76

Nilinisan nen Jesus so Templo

Akin et pinapaway nen Jesus ed templo iray ayayep tan imbabalintuag to ray lamisaan na saray managsalat na kuarta?

LEKSION 77

Say Bii ya Inmasol ed Bobon

Abigla so Samaritana ya inmasol diad bobon nen Jacob nen akitongtong ed sikato si Jesus. Akin? Antoy imbagad sikato nen Jesus ya agto nin balot imbaga ed anggan siopa?

LEKSION 78

Impulong nen Jesus so Panarian

Intagar nen Jesus iray arum ya disipulo to ya magmaliw a ‘managsigay na totoo.’ Insan to impasal so 70 ya patumbok to ya ipulong so maong a balita.

LEKSION 79

Dakel so Ginawa nen Jesus ya Milagro

Anggan iner so laen to, oonlad sikato iray mansasakit tan papaabigen to ra. Binilay to ni ingen so inatey ya ugaw a bii.

LEKSION 80

Nampili si Jesus na Labinduan Apostol

Antoy gawaen da akin et pinili to ra? Antam so ngaran da?

LEKSION 81

Say Sermon ed Palandey

Binangatan nen Jesus na importante iran leksion so dakdakel a totoo.

LEKSION 82

Imbangat nen Jesus Iray Disipulo To No Panon so Manpikasi

Anto ray imbaga to ed saray disipulo to ya itultuloy dan kerewen?

LEKSION 83

Pinakan nen Jesus so Libolibon Totoo

Antoy naaralan tayo ed sayan milagro tungkol ed si Jesus tan si Jehova?

LEKSION 84

Nanakar si Jesus ed Tapew na Danum

Anto kasi alikna na saray apostol nen anengneng da iyan milagro?

LEKSION 85

Nampaabig si Jesus Diad Agew na Sabaton

Akin et ag-aliketan so amin ed gagawaen to?

LEKSION 86

Binilay nen Jesus si Lazaro

Nen anengneng nen Jesus si Maria ya onaakis, manakis met. Balet tampol ya asalatan na liket so ermen da.