Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 39

Say Unonan Ari na Israel

Say Unonan Ari na Israel

Nampili si Jehova na saray ukom pian magmaliw ya lider na saray Israelita, balet say labay da et ari. Imbaga da ed si Samuel: ‘Amin ya kakaabay tayon bansa et walay ari da. Labay mi met ya walay ari mi.’ Inisip nen Samuel ya aliwan duga so kekerewen da, kanian impikasi to itan ed si Jehova. Imbaga nen Jehova ed sikato: ‘Aliwan sika so aglabay na totoo. Siak so agda labay. Ibagam ed sikara ya sarag day nawalaan na ari, balet dakdakel so ipagawa na ari ed sikara.’ Pero imbaga nin siansia na totoo: ‘Ayos labat, basta walay ari mi!’

Imbaga nen Jehova ed si Samuel ya say magmaliw ya unonan ari na Israel et si Saul. Nen linmay Saul ed si Samuel diad Rama, kinalboan nen Samuel na larak so ulo nen Saul pian nalanaan bilang ari.

Kayari na satan, tinipon nen Samuel iray Israelita pian ipakabat so balon ari da. Balet agda naromog si Saul. Antam no akin? Ta inmamot ed kawalaan na saray bagahe. Nen nalmo da lay Saul, pinaalagey dad pegley na totoo. Atagtagey si Saul nen say sikaran amin, tan guapguapo. Imbaga nen Samuel: ‘Nengneng yo so pinili nen Jehova.’ Inmeyag iray totoo: ‘Manbilay komon na andukey so ari!’

Diad gapo, dedengelen nen Arin Saul si Samuel tan uunoren toy Jehova. Balet anguman so ugali to. Singa bilang, si Saul et agnayarin mangiyapay na saray bagat. Aminsan, imbaga nen Samuel ya sikatoy alagaren nen Saul, balet ag-akasabin tampol si Samuel. Kanian nandesisyon si Saul ya sikato lay mangiyapay na bagat. Antoy kuan nen Samuel kasabi to? Imbaga tod si Saul: ‘Akin et agmo inunor si Jehova?’ Makaaral kasi si Saul ed lingo to?

Ag-abayag, nen linmay Saul ya milaban ed saray Amalekita, imbaga ed sikato nen Samuel ya dapat pateyen to ran amin. Balet agpinatey nen Saul si Arin Agag. Imbaga nen Jehova ed si Samuel:  ‘Agto ak la uunoren nen Saul.’ Maer-ermen si Samuel, tan imbaga tod si Saul: ‘Manpili lay Jehova na sananey ya ari ta agmo la uunoren.’ Nen onalis lay Samuel, ginuyor nen Saul so saloy na kawes nen Samuel kanian apilat. Imbaga nen Samuel ed si Saul: ‘Inekal la nen Jehova ed sika so panarian na Israel.’ Iter nen Jehova so panarian ed lakin inaro toy Jehova tan maunor ed sikato.

“Mas maabig so katutulok nen say bagat.”​—1 Samuel 15:22