Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 25

Say Tabernakulo

Say Tabernakulo

Nen walad Palandey Sinai si Moises, ingganggan nen Jehova ya manggaway espisyal ya tolda ya say tawag et tabernakulo. Ditan mandayew ed si Jehova iray Israelita. Sarag dan iyalis-alis so tabernakulo diad pambiabiahe ra.

Imbaga nen Jehova: ‘Ibagam ed saray totoo ya mangiter ira na usaren ed panggawa na tabernakulo, depende ed sarag dan iter.’ Saray Israelita et angiter na balitok, pilak, gansa, mabli iran bato, tan alahas. Angiter met ira na abel ya gawad bagoy karnero, linen, katat na saray ayep, tan arum ni. Dakdakel so inter da, kanian imbaga nen Moises ed sikara: ‘Duga la yay inter yo! Agki la mangaawit.’

Dakel ya marunong ya lalaki tan bibii so tinmulong ya manggaway tabernakulo. Inikdan ira nen Jehova na karunongan pian nagawaan day trabaho da. Wala ray nanggaway tinebey, nanlagay abel, tan binurdaan da itan. Say arum et nampeket na saray mablin bato, nandesinyo na balitok, tan nan-ukit na kiew.

Inunor da so amin ya ingganggan nen Jehova ya panggawa ed tabernakulo. Nanggawa ray balibalin kurtina ya mangibiig ed duaran kuarto na tabernakulo, say Masanto tan say Sankasantosan. Wadman ed Sankasantosan so kaban na sipanan, ya gawad kiew na acacia tan balitok. Diman ed Masanto et walay kandelero ya puron balitok, wala met so lamisaan, tan altar ya pampoolan na insenso. Diad loob na sular et walay baleg ya palanggana ya gawad gansa tan baleg ya altar. Ipanonot na kaban na sipanan ed saray Israelita so promise da ya unoren day Jehova.  Antam tay sipanan? Espisyal itan ya promise.

Pinili nen Jehova si Aaron tan saray anak to ya magmaliw a saserdote ed tabernakulo. Sikara so mangasikaso ed tabernakulo tan mangiyapay na saray bagat ed si Jehova. Say nayari labat ya onloob ed Sankasantosan et si Aaron, say atagey a saserdote. Onloob ditan ya maminsan ed sakey taon pian mangiyapay na bagat parad saray kasalanan to, kasalanan na pamilya to, tan kasalanan na interon Israel.

Asumpal na saray Israelita so tabernakulo sakey taon manlapud samay impaway dad Ehipto. Natan et wala lay pasen ya pandayewan dad si Jehova.

Malikeliket si Jehova ed ginawa dan tabernakulo kanian angiyan na lurem ed tagey na satan. No ag-onatagey so lurem, ag-onalis iray Israelita. Balet no onatagey so lurem, amta da ya kaukolan da lay onalis. Bagbagen da so tabernakulo tan tumboken da so lurem.

“Diad saman et walay nadngel kon maksil a boses manlapud trono, ya angibaga: ‘Say tolda na Dios et walad katooan, tan sikatoy manayam a kaiba ra, tan magmaliw iran totoo to. Tan say Dios a mismo et niwala ed sikara.’”​—Apocalipsis 21:3