Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Seksion 11

Introduksion ed Seksion 11

Manlapud sayan seksion, saray istorya et inalad Kristianon Griegon Kasulatan. Niyanak si Jesus. Mairap so bilay na pamilya da tan manaayam irad melag a baley. Tinulongan ton mantrabaho so tatay to ya karpentero. Si Jesus so mangiligtas ed totoo. Pinili nen Jehova si Jesus bilang Ari na Panarian ed tawen. No sakey kan ateng, tulongan so anak mo ya natalosan to no panon ya pinilin maong nen Jehova so pamilya tan kaliberliber ya balegan nen Jesus. Nengnengen no panon ya prinotektaan nen Jehova si Jesus pian agnapatey nen Herodes tan no panon ya anggapoy makapan-patunda ed saray labay nen Jehova ya nagawa. Amtaen no panon ya pinili nen Jehova si Juan ya mangipaamta ed isabi nen Jesus. Idanet ya anggan nen uga-ugaw ni Jesus, labalabay to lan aralen so karunongan ya manlalapud si Jehova.

DIAD SAYAN SEKSION

LEKSION 68

Nan-anak si Elizabet

Akin ya imbagad asawa nen Elizabet ya agto makasalita anggad agni niyanak so ugaw?

LEKSION 69

Binmisita si Gabriel ed si Maria

Walay imbaga na anghel ed si Maria tan lapud satan et anguman so bilay to.

LEKSION 70

Impaamta na Saray Anghel ya Niyanak Lay Jesus

Inanap ya tampol na saray pastol so ugaw nen impaamta na anghel ya sikatoy niyanak la.

LEKSION 71

Prinotektaan nen Jehova si Jesus

Si Jesus et labay ya pateyen na mauges ya ari.

LEKSION 72

Nen Ugaw ni Jesus

Akin et apabilib to ray managbangat diad templo?

LEKSION 73

Impaamta nen Juan so Isabi na Mesias

Si Juan et nagmaliw ya propeta. Ibabangat to so isabi na Mesias. Antoy ginawa na totoo nen arengel day ibabangat to?