Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 13

Akikareenan si Jacob ed si Esau

Akikareenan si Jacob ed si Esau

Im-promise nen Jehova ed si Jacob ya protektaan to, singa ginawa tod si Abraham tan Isaac. Nanayam si Jacob diad lugar a tatawagey Haran. Ditan angasawa, awalaan na dakel ya ananak, tan nagmaliw a mayamyaman.

Sinmabi panaon, imbaga nen Jehova ed si Jacob: ‘Pawil ka lad dalin ya binalegan mo.’ Kanian nambiahe na arawrawi si Jacob tan say pamilya to. Legan iran walad dalan, wala ray angibaga ed si Jacob: ‘Nitan lay kuyam Esau tan walay kaiba ton 400 ya lalaki!’ Natatakot si Jacob ompan sikatoy sakitan nen Esau pati say pamilya to. Kanian impikasi nen Jacob ed si Jehova: ‘Iligtas mo ak komon ed si kuyak.’ Diad tinmumbok ya agew, wala ray imbaki nen Jacob ed si Esau ya wala ray awit dan regalo—dakel ya karnero, kanding, baka, kamelyo, tan asno.

Diad saman ya labi, nen bukbukor nen Jacob, akanengneng na anghel! Akibalsakan ed sikato so anghel ya anggad palbangon. Anggano asakitan lay Jacob, agtinmunda ya akibalsakan. Imbaga na anghel: ‘Ikbanan mo ak.’ Balet imbaga nen Jacob: ‘Agta ka ikbanan anggad agmo ak bendisyonan.’

Kanian benendisyonan na anghel si Jacob. Natan et amta la nen Jacob ya sikatoy protektaan nen Jehova ed si Esau.

Kaimbuasan to, anengneng nen Jacob ya nitan lay Esau tan say 400 ya lalakin kaiba to. Inmunay Jacob tan ontutumbok so pamilya  to. Aminpiton tinmalimukor ed si kuya to. Batik si Esau pian onabet ed si Jacob tan nilakap to. Manakis iran dua tan anggapo lay pasnok nen Esau. Anto kasi alikna nen Jehova ed ginawa nen Jacob pian mikareenan?

Kayari na satan, sinmempet lay Esau, balet intuloy di Jacob so pambiabiahe ra. Ami-amin et 12 so anak a lalaki nen Jacob. Say ngaran da et Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, Jose, tan Benjamin. Diad sikaran sanaagi, si Jose so inusar nen Jehova pian iligtas so totoo To. Antam no panon? Nengnengen ta.

“Itultuloy yon aroen iray mamubusol ed sikayo tan ipikasi iramay mamapasegsegang ed sikayo, pian napaneknekan yon sikayo ray ananak na Ama yon walad tawen.”​—Mateo 5:44, 45