Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 100

Si Pablo tan si Timoteo

Si Pablo tan si Timoteo

Si Timoteo et sakey ya kabataan diad kongregasyon ed Listra. Say tatay to et Griego, tan say nanay to et Judio. Nen melag ni si Timoteo, ginapoan lan imbangat nen Eunice ya nanay to tan si Loida ya bai to tungkol ed si Jehova.

Nen linmad Listra si Pablo diad samay komaduan impanbiahe to pian manpulong, apansin to ya inar-aro nen Timoteo iray agagi tan labalabay to ran tulongan. Impila nen Pablo si Timoteo diad impanbiahe to. Legan iran saniba, impasal nen Pablo si Timoteo pian maong ya manpulong tan manbangat na maong a balita.

Tinulongan na masanton espiritu si Pablo tan si Timoteo anggan iner so laen da. Aminsan ya labi, diad sakey a pasingawey, walay laki ya angibagad si Pablo ya onlad Macedonia pian tulongan to ra. Kanian linmad Macedonia si Pablo, Timoteo, Silas, tan Lucas pian manpulong diman tan manbuo na saray kongregasyon.

Diad Tesalonica, sakey ya syudad ed Macedonia, dakel so lalaki tan bibii ya nagmaliw ya Kristiano. Balet wala ray Judio ya nainggit ed si Pablo tan saray kakaiba to kanian binusol da ra. Anawag ira na dakel a totoo ya manggulo tan inggayugoy da ra pian iyarap ed saray manuley na syudad, tan iyeeyag da: ‘Kakalabanen na sarayan lalaki so gobierno na Roma!’ Delikadoy bilay di Pablo tan Timoteo, kanian inmalis ira paonlad Berea legan ya labi.

Diman ed Berea, labalabay na totoo ya naamtaan so maong a balita, tan dakel diman so Griego tan Judio ya nagmaliw ya mananisia. Balet wala ray Judion taga Tesalonica ya linmad Berea pian manggulo, kanian inmalis si Pablo tan linmad Atenas. Tinmilak si Timoteo tan Silas diad Berea pian pabiskegen iray agagi. Asabi panaon, pinapawil nen Pablo si Timoteo diad Tesalonica pian tulongan iray agagi diman ya nasarag so graben pamapairap ed sikara. Insan, imbaki nen Pablo si Timoteo ya ombisita ed dakel nin kongregasyon pian pabiskegen ira.

 Imbaga nen Pablo ed si Timoteo: ‘Amin ya malabay ya manlingkor ed si Jehova et napairap.’ Anggan si Timoteo et apairap tan apriso lapud pananisia to. Balet maliket ta apatunayan to ya sikatoy matoor ed si Jehova.

Imbaga nen Pablo ed saray Kristiano ed Filipos: ‘Ibakik ed sikayo si Timoteo. Ibangat tod sikayo no antoy labay ya ibaga na pambilay base ed katuaan, tan ipasal to kayo met diad ministeryo.’ Amta nen Pablo ya napantiwalaan toy Timoteo. Abayag iran saniba ya nankimey tan nanlingkor ed agagi, kanian nagmaliw iran malet ya sankaaro.

“Anggapo lay arum a nibakik a walaan na awawey a singa sikato a peteg a mangasikaso ed sikayo. Ta say aanapen na arum et say nipaakar ed dilin pankaabigan da, aliwan say nipaakar ed si Jesu-Kristo.”​—Filipos 2:20, 21