Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 21

Say Komasamplon Salot

Say Komasamplon Salot

Imbaga nen Moises ed Faraon ya aglan balot onarap ed sikato. Balet antis ya inmalis, imbaga tod Faraon: ‘Diad pegley-labi, ompatey so amin ya anak a panguloan ed Ehipto, manlapud panguloan na Faraon ya anggad panguloan na saray aripen.’

Imbaga nen Jehova ed saray Israelita ya mangiparaan iray espisyal ya panangan. Imbaga to: ‘Mamakger kayoy lakin karnero odino kanding ya sakey so taon to, tan ipuranis yoy dala to ed lusek na puerta yo. Ikalot yoy karne, tan ipangan yo itan ed tinapay ya anggapoy lebadura to. Dapat akapales ki la tan akasulong la ray sandalyas yo pian makaalis kayon tampol, ta ibulos ta kayo ed sayan labi.’ Imadyin mo pa, seguro eksayted ya maong iray Israelita, awa?

Nen pegley-labi la, linma so anghel nen Jehova ed kada abung ed Ehipto. Diad saray kaabungan ya anggapoy dala ya impuranis ed puerta, inatey so anak ya panguloan. Balet nilabsanan na anghel iray abung ya walay dala ed puerta. Kada pamilya na saray Ehipsio, mayaman o mairap, et inateyan na anak. Balet anggapoy inatey ya anak na saray Israelita.

Anggan say anak na Faraon et inatey. Agla nitepel na Faraon iyan salot. Imbaga ton tampol ed si Moises tan Aaron: ‘Taynan ki la dia! Mandayew ki lad Dios yo. Awit yo ray ayayep yo. La ki la!’

 Maliwliwawa so bulan ed saman nen tinmaynan ed Ehipto iray Israelita. Saniiba so kada pamilya tan tribu. Say bilang na lalaki et 600,000 tan dakdakel so bibii tan ugugaw. Tan wala ray aliwan Israelita ya akila ed sikara pian makapandayew met ira ed si Jehova. Nibulos ya siansia iray Israelita!

Pian lanang dan nanonotan no panon iran inligtas nen Jehova, tinaon iran mangiparaan na onman ya espisyal ya panangan. Say tawag ed satan et Paskua, ya say labay ton ibaga et “labsanan.”

“Inabuloyan ta kan manbilay lapud saya: pian nipanengneng koy pakayarik diad panamegley mo tan niyabawag so ngaran ko ed interon dalin.”​—Roma 9:17