Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 10

Nonot Yoy Agawa ed Asawa nen Lot

Nonot Yoy Agawa ed Asawa nen Lot

Si Lot et kaanakan nen Abraham ya kaiba ton nanayam ed dalin na Canaan. Nen dinmakel lay ayayep di Abraham tan Lot, kulang lay napampastolan da. Kanian imbaga nen Abraham ed si Lot: ‘Maong amo no ombiig ka la. Sika lay manpili no iner so labay mon laen, tan amay agmo pilien diman ak onla.’ Aliwan makasarili si Abraham, awa?

Akanengneng si Lot na balibalin lugar ya asingger ed syudad ya tatawagey Sodoma. Dakel so danum diman tan marika. Kanian aman so pinili to tan diman la nanayam so pamilya to.

Mauge-uges iray totoo ed Sodoma tan ed abay ton syudad ya Gomorra. Lapud mauge-uges ira, imbaga nen Jehova ya deralen to iratan ya syudad. Balet labay na Dios ya iligtas si Lot tan say pamilya to, kanian angibaki na duaran anghel pian ibagad sikara: ‘Apura yo! Paway kayod sayan syudad, ta deralen iya nen Jehova!’

Agnanapura si Lot. Mabaybayag ya onalis. Kanian si Lot et ingguyor la na saray anghel ya papaway ed syudad, pati say asawa to tan duaran anak to ya bibii. Imbaga na saray anghel: ‘Batik kayo, pian makaligtas kayo! Agkayo onlilingaw, ta no andi, ompatey kayo!’

Kasabi dad syudad ya tatawagey Zoar, pinauran nen Jehova na apoy tan asupre diad Sodoma tan Gomorra. Adera-deral iyan  duaran syudad. Balet ag-inunor na asawa nen Lot si Jehova. Sikatoy linmingaw, kanian nagmaliw ya pungol na asin! Balet akaligtas si Lot tan saray ananak to lapud inunor day Jehova. Seguradon maer-ermen ira lapud ag-inmunor so asawa nen Lot. Pero maliket ira ta dinengel da iray imbaga nen Jehova.

“Nodnonot yoy asawa nen Lot.”—Lucas 17:32