Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 20

Say Sinmublay ya Anemiran Salot

Say Sinmublay ya Anemiran Salot

Imbaga nen Moises tan Aaron so mensahe na Dios ed Faraon: ‘No agmo ibulos iray totook, iyakar kod dalin iray apangat.’ Linmoob so dakdakel ya apangat ed abung na saray Ehipsio, mayaman man o mairap. Anggan iner walay apangat. Balet diad Gosen ya panaayaman na saray Israelita, anggapoy apangat. Manlapu lad sayan komapat ya salot, saray Ehipsio labat so apektado. Imbaga na Faraon: ‘Mikasi kayod si Jehova ya ekalen to la ray apangat. Ibulos ta ki la.’ Balet nen inekal nen Jehova iray apangat, agto la ra ibulos. Kapigan kasi naderya so Faraon?

Imbaga nen Jehova: ‘No ag-ibulos na Faraon iray totook, mansakit tan ompatey iray ayayep na saray Ehipsio.’ Diad sinmublay ya agew, inatey iray ayayep da. Balet ag-inatey iray ayayep na saray Israelita. Pero siansia nin ag-ira ibulos na Faraon.

Insan imbaga nen Jehova ed si Moises ya ompawil ed Faraon tan mangisibwag na dapol ed dagem. Nagmaliw itan ya dabok ya akilad dagem tan pinmepeket ed saray Ehipsio, tan apelpelsaan ira pati saray ayayep da. Balet, siansia nin ag-ibulos na Faraon iray Israelita.

Pinapawil nen Jehova si Moises ed Faraon pian ibaga iyan mensahe To: ‘No agmo nin siansia ibulos iray totook, nabuas et onuran na yelo diad dalin.’ Diad sinmublay ya agew, pinakarol nen Jehova tan pinauran to na yelo ya walay kaiba ton apoy.  Aman lay sankagrabian ya bagyo ya agawad Ehipto! Aderal so amin ya tanaman tan kiew, balet anggapoy aderal diad Gosen. Imbaga na Faraon: ‘Mikasi kayod Jehova ya patundaen to la ’ya! Tan sarag yo lay onalis.’ Balet nen tinmunday uran a yelo, agla ra paalisen na Faraon.

Imbaga nen Moises: ‘Upoten na duron so amin ya tanaman ed dalin ya agdineral na uran a yelo.’ Inakan na milyon-milyon ya duron so amin ya akera ed alog tan ed kakiewan. Akikasi so Faraon: ‘Mikasi kayod Jehova ya ekalen to la irayan duron.’ Balet anggano inekal la nen Jehova iray duron, agnin siansia ibulos na Faraon iray Israelita.

Imbaga nen Jehova ed si Moises: ‘Iyunat moy limam ed tawen.’ Biglan binmilunget ya maong so tawen. Taloy agew ya anggapoy nanengneng na saray Ehipsio. Diad abung labat na saray Israelita so walay liwawa.

Imbaga na Faraon ed si Moises: ‘Sarag yo lay onalis. Balet itilak yo ray ayayep yo.’ Imbaga nen Moises: ‘Andi, awiten mi ray ayayep mi pian iyapay mid Dios mi.’ Nampasnok ya maong so Faraon. Inyeyag to: ‘Ekal kad arapan ko! No nanengneng ta ka lamet, pateyen ta ka.’

“Nanengneng yo lamet so pandumaan na matunong a too tan mauges a too, samay manlilingkor ed Dios tan samay agmanlilingkor ed sikato.”​—Malaquias 3:18