Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 23

Nan-promise Ira ed si Jehova

Nan-promise Ira ed si Jehova

Manga duay bulan kayarin tinmaynan ed Ehipto iray Israelita, akasabi rad Palandey Sinai tan nanayam ira ed saray tolda. Pinatatdang nen Jehova si Moises ed palandey tan imbaga tod si Moises: ‘Inligtas ko ray Israelita. No unoren da ak tan gawaen da ray ganggan ko, magmaliw iran espisyal ya totook.’ Pinmawil si Moises ed saray Israelita tan impaamta tod sikara so imbaga nen Jehova. Antoy inyebat da? Kuan da: ‘Gawaen mi so amin ya imbaga nen Jehova.’

Tinmatdang lamet si Moises ed palandey tan imbagad sikato nen Jehova: ‘Kayari na taloy agew, mitongtong ak ed sikayo. Ibagam ed saray totoo ya agda sasalien so ontatdang ed Palandey Sinai.’ Inmepas si Moises tan imbaga tod saray Israelita ya manparaan ira ta walay ibaga nen Jehova ed sikara.

Kayari na taloy agew, kinmirmat tan walay makapal a lurem ed palandey. Wala met so arengel na saray Israelita ya makmaksil ya karol tan tanol na saklor ya trumpeta. Insan linmeksab ed palandey si Jehova panamegley na apoy. Natatakot ya maong iray Israelita kanian manggiwgiw ira. Say interon palandey et manmayegmeg a maong tan apano na asewek. Kinmasil lan kinmasil so tanol na trumpeta. Insan imbaga na Dios: ‘Siak si Jehova. Agkayo nayarin mandayew ed arum ya dios.’

Tinmatdang lamet si Moises ed palandey, tan imbaga nen Jehova ed sikato iray ganggan no panon so pandayew ed Sikato na saray totoo tan no anto ray dugan ugali tan kabibilay da. Saratan ya ganggan et insulat nen Moises tan binasa to ed saray Israelita. Im-promise da: ‘Gawaen mi so amin ya imbaga nen Jehova.’ On, nan-promise ira ed Dios. Balet gawaen da kasi so im-promise da?

“Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam tan interon nonot mo.”—Mateo 22:37