Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 5

Say Biong nen Noe

Say Biong nen Noe

Kalabas na panaon, dinmakel so totoo ed dalin. Balet dakdakel ed sikara so mauges. Pati saray arum ya anghel ed tawen et nagmaliw ya mauges. Tinaynan day tawen insan ira linma diad dalin. Antam no akin ya ontay ginawa ra? Labay day magmaliw ya too tan angasawa ra na bibii.

Awalaan ira na ananak. Angkakabaleg tan mabisbiskeg iray ananak da. Tataktakoten tan sasakitan da ray totoo. Aglabay nen Jehova ya mantultuloy irayan gagawaen da. Kanian imbaga to ya pateyen toy amin ya mauges ya totoo panamegley na delap.

Balet walay sakey a laki ya duma ed sikara. Inar-aro toy Jehova. Say ngaran to et Noe. Walay asawa to tan taloray anak da, si Sem, Ham, tan Jafet, tan wala met so asawa na kada sakey ed sikara. Ingganggan nen Jehova si Noe ya manggaway baleg ya biong pian sikato tan say pamilya to et makaligtas ed Delap. Say biong et singa baleg ya kahon ya onletaw ed danum. Ingganggan met nen Jehova si Noe ya iloob tod biong so dakel ya ayep pian makaligtas met ira.

Nanggawan tampol si Noe na biong. Manga 50 ya taon ya ginawa itan nen Noe kaibay pamilya to. Inunor day amin ya imbaga nen Jehova no panon ya gawaen so biong. Legan da itan ya gagawaen, imbaga nen Noe ed saray totoo ya walay onsabin Delap. Balet anggapoy anisia ed sikato.

Nen asumpal lay biong, imbaga nen Jehova ed si Noe tan ed pamilya to ya onloob la ra ditan. Anto kasi sinmublay ya agawa? Nengnengen ta.

“Singa ed panaon nen Noe, ontan met naani ed kiwawala na Anak na too.”​—Mateo 24:37