Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 24

Agda Ginawa so Im-promise Da

Agda Ginawa so Im-promise Da

Imbaga nen Jehova ed si Moises: ‘Tatdang kad dia ed palandey a kawalaan ko. Isulat ko ray ganggan ko ed saray tapyas na bato insan ko iter ed sika.’ Tinmatdang ed palandey si Moises tan 40 ya agew tan labi to diman. Legan ton wadman, insulat nen Jehova so Samploran Ganggan ed duaran tapyas na bato insan to inter ed si Moises.

Nen abaybayag lay Moises diman, inisip na saray Israelita ya ompan agto la ra pawilen. Imbaga dad si Aaron: ‘Labay min walay lider mi. Igawaan mo kami na dios!’ Imbaga nen Aaron ed sikara: ‘Iter yod siak iray balitok ya alahas yo.’ Insan to tinunaw iratan tan ginawa ton estatua na kilaw a baka. Imbaga na totoo: ‘Sayan kilaw a baka so Dios tayo ya angipaway ed sikatayo diad Ehipto!’ Insan ira nandayew ed balitok ya kilaw a baka, ya onsasayaw tan mangakansion ira. Mauges so ginawa ra, awa? Di ba im-promise da ya si Jehova labat so dayewen da? Balet natan, agda ginawa so im-promise da.

 Anengneng nen Jehova so nagagawa, kanian imbaga tod si Moises: ‘Epas ka, nengneng mo ray totoo. Agda ak inunor tan mandadayew irad dios ya aliwan tua.’ Inmepas si Moises ya awit to may duaran tapyas na bato.

Nen asingger lay Moises ed kawalaan na totoo, arengel toy pangakansion da. Anengneng to ra ya onsasayaw tan ontatalimukor ed samay kilaw a baka. Nampasnok ya maong si Moises. Imbantak tod dalin may duaran tapyas na bato, kanian amisimisi. Dineral ton tampol imay ginawa ran estatua. Insan to tinepetan si Aaron: ‘Panon kan akombinse na sarayan totoo ya gawaen iyan baleg ya kasalanan?’ Inmebat si Aaron: ‘Agka manpapasnok. Antam met lay ugali na sarayan totoo. Labay dan igawaan ko ra na dios, kanian tinunaw kod apoy iray balitok ya alahas da insan nagmaliw ya kilaw a baka!’ Ag-itan dapat ginawa nen Aaron. Pinmawil si Moises ed palandey tan akikasi ed si Jehova ya perdonaen to ray totoo.

Pinerdona nen Jehova iramay malabay ya onunor ed sikato. Tan importante met ya unoren na saray Israelita si Moises ta sikatoy pinili nen Jehova ya lider da.

“Kapagno mangisipan ka ed Dios, toor mon tampol itan, ta sikatoy agnaliliketan ed saray makulangkulang. No antoy insipan mo, toor mo.”—Eclesiastes 5:4