Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 19

Say Unona ya Taloran Salot

Say Unona ya Taloran Salot

Pinairap ya maong na saray Ehipsio iray Israelita. Imbaki nen Jehova si Moises tan Aaron ya ibaga ed Faraon iyan mensahe: ‘Ibulos mo ray totook pian makapandayew irad siak diad kalawakan.’ Malaslastog ya inmebat so Faraon: ‘Anggapoy pibabalik ed satay imbaga nen Jehova. Agko ibulos iray Israelita.’ Insan lalo to ran pinairap. Kanian ipaamta nen Jehova ed Faraon no siopay kakalabanen to. Antam no antoy ginawa nen Jehova? Angidapo na Samploran Salot ed Ehipto. Imbaga nen Jehova ed si Moises: ‘Agak dedengelen na Faraon. Nabuas na kabuasan, sikatoy onlad Ilog Nilo. La ka tan ibagam ed sikato ya lapud agto ibulos iray totook, magmaliw ya dala so danum na Ilog Nilo.’ Inmunor si Moises tan linmad Faraon. Sankanengneng na Faraon ya impaspas nen Aaron so baston to ed ilog tan nagmaliw ya dala so danum. Binmanget so ilog, inatey iray sira, tan agla nainum so danum na ilog. Balet agnin siansia ibulos na Faraon iray Israelita.

 Kayari pitoran agew, pinapawil nen Jehova si Moises ed Faraon pian ibagad sikato: ‘No agmo ibulos iray totook, napano na patang so Ehipto.’ Intagey nen Aaron so baston to, tan dinmakel so patang. Walad loob na abung da, diad dukolan da, pati diad saray yaong da. Anggan iner walay patang! Imbaga na Faraon ed si Moises ya mikasi ed si Jehova pian ontunda lay salot. Im-promise na Faraon ya ibulos to la ray Israelita. Kanian pinatunda nen Jehova so salot. Nen tinipon na saray Ehipsio iray inaatey ya patang, abunbunton! Ambanget ed interon Ehipto. Balet, aglamet ibulos na Faraon iray totoo.

Insan imbaga nen Jehova ed si Moises: ‘Ipaspas nen Aaron so baston to diad dalin, tan say dabok et magmaliw ya ageyet odino angkekelag ya insekto ya mangetket.’ Biglan dinmakel so ageyet. Anggan saray lingkor na Faraon et imbaga dad sikato: ‘Nanlapud Dios iyan salot.’ Balet agnin siansia ibulos na Faraon iray Israelita.

“Ipanengneng ko natan ed sikara so pakayarik tan say biskeg ko, tan naamtaan da a say ngaran ko et Jehova.”—Jeremias 16:21