Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 103

“Onsabi La Komon so Panarian Mo”

“Onsabi La Komon so Panarian Mo”

Im-promise nen Jehova: ‘Anggapo lay onakis, manermen, mansakit, odino ompatey. Punasen koy amin ya lua ed mata da. Amin ya mauges ya agawad apalabas et nalingwanan la.’

Nensaman, impanayam nen Jehova si Adan tan Eva diad garden na Eden ta labay to ya mareen tan maliket so bilay da. Dapat iran mandayew ed Ama ra ed tawen tan panoen da so dalin na saray ananak da. Ag-inunor nen Adan tan Eva si Jehova, balet agbalot anguman so labay nen Jehova ya nagawa. Anengneng tayo ed sayan libro ya amin ya promise na Dios et lanang ya nagagawa. Kanian seguradon nagawa imay im-promise tod si Abraham ya bendisyonan toy amin ya totoo ed dalin panamegley na Panarian To.

Asingger lan naandi si Satanas, saray demonyo to, tan amin ya mauges ya totoo. Balet amin ya totoon natilak et mandayew ed si Jehova. Agtayo la mansakit odino ompatey. Kada no ombangon tayo ed kabuasan, makmaksil so laman tayo tan malikeliket tayo. Magmaliw  ya paraiso so interon dalin. Amin et walaan la na masarap tan masustansian naakan, tan balibalin abung. Mabait la so amin ya totoo, anggapo lay manggaway mauges odino sakitan toy kapara ton too. Agtayo la antakot ed saray atap ya ayep, tan agmet la ra antakot ed sikatayo.

Seguradon eksayted tayo no bilayen la nen Jehova iray inatey. Abeten tayo ray totoo nensaman, singa si Abel, Noe, Abraham, Sara, Moises, Ruth, Ester, tan David. Nakaiba tayo ra ya gawaen ya paraiso so planetan Dalin. Amayamay so makapaliket ya gawaen tayo.

Labay nen Jehova ya wadman ka. Nakabat mon maong si Jehova tan dakdakel so naamtaan mo tungkol ed sikato ya agmo nin balot naisip natan. Kanian dapat tuloytuloy tayon paeleten so relasyon tayod si Jehova, natan tan diad panaon ya anggapoy anggaan!

“Sika so makanepegan, Jehova a Dios mi, a mangawat na gloria tan galang tan pakayari, lapud pinalsam so amin a bengatla.”​—Apocalipsis 4:11