Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 4

Akisipanan so Dios ed si Abraham

Akisipanan so Dios ed si Abraham

Lapud pananisia, inunor nen Abraham so Dios, tan insipan nen Jehova a bendisyonan tan parakelen Toy poli to

MANGA 350 a taon kayari na Delap ed panaon nen Noe, si Abraham so manaayam ed maasenson syudad na Ur, a natan et tatawagen ya Iraq. Si Abraham so uliran ed pananisia. Pero nasubok so pananisia to.

Imbaga nen Jehova ed si Abraham a taynan toy nasyon a nianakan to tan onla’d arum a pasen, diad Canaan. Tampol a tinmulok si Abraham. Inawit toy Sara ya asawa to, kaanakan ton si Lot, pati dakel ya aripen to, tan kayari na andukey ya impanbiahe ra, nanayam ira ed saray tolda diad Canaan. Insipan nen Jehova ed si Abraham a mamawala na baleg a nasyon manlapud poli to, a pakabendisyonan na amin a pamilya ed dalin, tan sakopen na poli to so dalin na Canaan.

Inmaligwas si Abraham tan Lot, tan dinmakerakel so karnero tan bakbaka ra. Impanpili nen Abraham si Lot na teritorya. Pinili nen Lot so mabunan pasen na Ilog Jordan tan nanayam ed asingger ed syudad na Sodoma. Balet saray totoo ed Sodoma et imoral—grabe kasalanan da ed si Jehova.

Ag-abayag pinaseguroan nen Jehova a Dios si Abraham a say poli to so magmaliw a singa karakel na bitewen. Baleg so pananisia nen Abraham ed satan a sipan. Balet, say inad-aron asawa nen Abraham a si Sara et siansian baog. Insan, nen 99 la nen Abraham tan si Sara et man-90 años la, imbaga na Dios ed si Abraham a nawalaan ira nen Sara na anak a laki. Agawa so imbaga na Dios tan inyanak nen Sara si Isaac. Wala ni arum ya ilalak nen Abraham, balet diad linya nen Isaac so panlapuan na Manangisalba ya insipan diad Eden.

Diad kaleganan, si matunong a Lot pati pamilya to so manaayam ed Sodoma, balet duma si Lot ed saramay imoral a manaayam ed syudad. Sanen magano lan deralen nen Jehova so Sodoma, imbaki to ray anghel pian pasakbayan si Lot. Say bilin na saray anghel ed si Lot tan ed pamilya to et taynan day Sodoma tan ag-ira onlilingaw. Insan inuran itan na Dios na apoy tan asupre pati say asingger a mauges a syudad a Gomorra. Inatey ya amin so manaayam ed saratan a syudad. Akaliktar si Lot tan say duaran mamarikit to. Balet linmingaw so asawa nen Lot, ompan mansinayang ed saray tinaynan to. Lapud agtinmulok, sikatoy inatey.

Nibase ed Genesis 11:10–19:38.