Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 75

Tinukso na Diablo si Jesus

Tinukso na Diablo si Jesus

Nen abautismoan lay Jesus, sikatoy inyakar na masanton espiritu diad kalawakan. Agbalot angan si Jesus ed 40 ya agew kanian narasan lan maong. Insan sinmabi so Diablo pian tuksoen si Jesus tan imbaga to: ‘No talagan Anak ka na Dios, ibagam ed sarayan bato ya magmaliw iran tinapay.’ Balet inmebat si Jesus manlapud Kasulatan: ‘Nisulat ya aliwa labat ya naakan so kaukolan mo pian nabilay ka. Kaukolan moy ondengel ed amin ya ibabaga nen Jehova.’

Insan tinukso lamet na Diablo si Jesus: ‘No talagan Anak ka na Dios, taboy ka manlapud sankatageyan ya pasen ed templo. Nisulat ya ibaki na Dios iray anghel to pian sampaten da ka.’ Balet inmebat lamet si Jesus manlapud Kasulatan: ‘Nisulat ya agmo nepeg ya suboken si Jehova.’

Insan impanengneng nen Satanas ed si Jesus so amin ya panarian na mundo tan saray kayamanan tan mararakep ya wadtan, tan imbaga to: ‘Iter kon amin iraya ed sika no mandayew kad siak anggan maminsan labat.’ Balet inmebat si Jesus: ‘Arawi ka, Satanas! Nisulat ya si Jehova labat so nepeg mon dayewen.’

Kanian linma la so Diablo, insan sinmabi iray anghel tan inikdan day Jesus na naakan. Manlapu lad saman, impulong nen Jesus so maong a balita na Panarian. Atan so ipapagawa nen Jehova ed sikato diad dalin. Labalabay na totoo iray ibabangat nen Jesus ed sikara, tan tutumboken da anggan iner so laen to.

“Sano [say Diablo et] mansalita na tila, sikatoy mansasalita unong ed panlabayan to, ta sikatoy matila tan ama na tila.”​—Juan 8:44