Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 11

Subok ed Pananisia

Subok ed Pananisia

Imbangat nen Abraham so anak ton si Isaac ya aroen si Jehova tan mantiwala ed amin ya im-promise nen Jehova. Balet nen manga 25 lay taon nen Isaac, walay ipapagawa nen Jehova ed si Abraham ya mair-irap. Anto ’tan ey?

Imbaga na Dios ed si Abraham: ‘Ipangasim, alam so saksakey ya anak mo tan iyapay mo diad palandey ed Moria.’ Ag-amta nen Abraham no akin ya onman so ipapagawa nen Jehova ed sikato. Balet inunor to nin siansia si Jehova.

Diad kabkabuasan, impila nen Abraham si Isaac tan say duaran lingkor to, tan linma rad Moria. Kayari taloran agew, sankanengneng da lay palandey. Imbaga nen Abraham ed saray lingkor to ya ontilak la ra tan alagaren da ra, ta sikara labat nen Isaac so onla ya mangiyapay na bagat. Impasakbat nen Abraham ed si Isaac imay usaren dan kiew, tan angawit si Abraham na kutsilyo. Tinepetan nen Isaac so ama to: ‘Kulaan na ayep ya ibagat tayo ey?’ Say kuan nen Abraham: ‘Si Jehova so mangiter na ibagat ta, ana’ko.’

Nen akasabi la ra ed palandey, nanggawa ra na altar. Insan sininger nen Abraham iray lima tan sali nen Isaac tan imparukol tod altar.

Insan inala nen Abraham so kutsilyo. Balet biglan arengel toy boses na anghel nen Jehova manlapud tawen, ya kuan to: ‘Abraham! Agmo sasakitan so anak mo! Amtak la natan ya walay pananisiam ed Dios ta agmo  insiblet so anak mo.’ Insan walay anengneng nen Abraham ya lakin karnero ya asagur so saklor to ed melag a kiew. Kanian inukbaran ton tampol si Isaac tan amay karnero la so imbagat to.

Manlapud saman ya agew, tinawag nen Jehova si Abraham ya kaaro to. Antam no akin? Ginawa nen Abraham so amin ya ipapagawa nen Jehova ed sikato, anggano agto natatalosan no akin ya ipapagawa iratan nen Jehova.

Inulit nen Jehova so promise tod si Abraham: ‘Bendisyonan ta ka tan parakelen koy ananak odino ilalak mo.’ Im-promise met nen Jehova ya bendisyonan to so amin ya maong a totoo panamegley na pamilya nen Abraham.

“Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian kada sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.”—Juan 3:16