Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 81

Say Sermon ed Palandey

Say Sermon ed Palandey

Kayari nen Jesus ya nampili na 12 ya apostol, linmad sakey a pasen ed palandey ya nantitiponan na dakel ya totoo. Nanlalapu rad Galilea, Judea, Tiro, Sidon, Sirya, tan diad basil na Jordan. Wala ray kaiba dan mansasakit tan say arum et papairapen na saray demonyon sinmelep ed sikara. Pinaabig irayan amin nen Jesus. Insan yinmurong diad gilig na palandey tan nambangat. Imbaga to no anto ray nepeg tayon gawaen no labay tayon nakaaro so Dios. Nepeg tayon tandaan ya kaukolan tayoy Jehova tan nepeg tayon aroen. Balet agtayo naaro so Dios no agtayo inaro so kapara tayon too. Nepeg ya maomaong tayo ed anggan siopa tan pare-parehas so pantrato tayo ed amin, anggan diad saray mamubusol ed sikatayo.

Imbaga nen Jesus: ‘Dapat aliwan saray kaaro yo labat so aroen yo. Nepeg yo met ya aroen iray mamubusol ed sikayo tan mamerdona kayo manlapud puso. No walay ombabarong ed sika, la ka ya tampol ed sikato tan kerew kay perdona. Gawam ed arum no antoy labay mon gawaen dad sika.’

 Balibali met so bilin nen Jesus tungkol ed kuarta tan kaykayarian. Imbaga to: ‘Mas importante ni so magmaliw ya kaaro nen Jehova nen say nawalaan na dakel ya kuarta. Say kuarta natakew, pero say pikakaarom ed si Jehova et agnatakew na anggan siopa. Agkayo la manaaburido no antoy kanen, inumen, odino isulong yo. Nengneng yo pa ray siwit, seseguradoen na Dios ya walan lanang so naakan da. No manaburido kayo, agnaaruman na anggan sakey agew so bilay yo. Tandaan, amta nen Jehova no antoy kaukolan yo.’

Anggapo nin balot so nadngel na saray totoo ya miparad panagbangat nen Jesus. Ag-ibabangat na saray lider na relihyon da iramay nadngel dad sikato. Akin et maong ya manbangat si Jesus? Ta amin ya imbangat to et nanlapud si Jehova.

“Sakbat yoy pakok tan manaral kayod siak, ta mauyamo tan mapaabeba ak, pian nainawaan kayo.”​—Mateo 11:29