Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 9

Wala Lay Anak Da!

Wala Lay Anak Da!

Abaybayag lan sanasawa si Abraham tan Sara. Tinaynan day balibalin abung da diad Ur tan nanayam irad tolda. Balet agnanreklamo si Sara, ta walay tiwala tod si Jehova.

Labalabay nen Sara so nawalaan na anak, kanian imbaga tod si Abraham: ‘No mananak so aripen kon si Hagar, singa wala met lay anak ko.’ Asabi panaon, nananak na laki si Hagar. Say ngaran to et Ismael.

Kalabas na dakel a taon, nen 99 lay taon nen Abraham tan 89 la nen Sara, walay taloran binmisita ed sikara. Imbaga nen Abraham ya manpainawa ni ra diad silong na kiew tan pinakan to ra. Antam no siopa iramay bisita? Anghel ira! Imbaga dad si Abraham: ‘Diad ontumbok ya taon ed onian panaon, sika tan say asawam et nawalaan na anak a laki.’ Walad loob na tolda si Sara tan narerengel toy tongtongan da. Kanian akalek tan inisip to: ‘Mananak ak ni kasi anta akulaw ak la?’

Diad tinmumbok ya taon, tinmua imay imbaga na anghel nen Jehova. Nananak si Sara na laki, tan say inngaran nen Abraham ed ugaw et Isaac, ya say labay ton ibaga et “Panelek.”

 Nen manga limara lay taon nen Isaac, anengneng nen Sara ya babalawen nen Ismael si Isaac. Labay ya protektaan nen Sara so anak to, kanian imbaga tod si Abraham ya pataynanen toy Hagar tan si Ismael. Nen inmuna, aglabay nen Abraham. Balet labay met nen Jehova ya protektaan si Isaac, kanian imbaga tod si Abraham: ‘Dengel moy Sara. Agka mapaga ta asikasoen koy Ismael. Balet amin may imbagak ed sika et nagawa panamegley nen Isaac.’

“Ontan met, lapud pananisia, si Sara et akaawat na pakayarin manlukon, . . . ta impasen ton matoor imay Sakey ya angisipan.”—Hebreo 11:11