Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 76

Nilinisan nen Jesus so Templo

Nilinisan nen Jesus so Templo

Nen manga Abril na taon 30 C.E., linmay Jesus ed Jerusalem. Dakdakel so totoo ya linma ditan pian selebraan so Paskua. Kaibad selebrasyon so pangibagat na ayayep diad templo. Say arum ya oonla ditan et walay awit dan ayep, balet say arum et mangasaliw la rad Jerusalem.

Kasabi nen Jesus diad templo, anengneng to ya wala ray manlalako na ayayep. Mannenegosyo ra diad mismon abung ya pandadayewan ed si Jehova! Antoy ginawa nen Jesus? Nanggaway lubir ya panagsiplat tan pinapaway tod templo iray karnero tan baka. Imbabalintuag to ray lamisaan na saray managsalat na kuarta kanian napnaplag iray  barya da. Imbaga nen Jesus ed saramay manlalako na malapati: ‘Ekal yon amin iraya! Agyo gagawaen ya lakoan yay abung nen Amak!’

Saray totoo ya wadman ed templo et mankelaw ed ginawa nen Jesus. Anonotan na saray disipulo to imay propesiya tungkol ed Mesias: ‘Napano ak na seseg parad abung nen Jehova.’

Nen taon 33 C.E., nilinisan lamet nen Jesus so templo. Agto labay ya walay anggan siopa ya agmanrespeto ed abung nen Ama to.

“Agyo nayarian so magmaliw ya aripen na Dios tan Kayamanan.”​—Lucas 16:13