Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 47

Pinabiskeg nen Jehova si Elias

Pinabiskeg nen Jehova si Elias

Nen naamtaan nen Jezebel so agawad saray propeta nen Baal, mansyodot ya maong. Angibaki na mensahero ed si Elias tan impaibaga to: ‘Nabuas, pateyen ta ka met ya singa ginawam ed saray propeta nen Baal.’ Ataktakot si Elias kanian tinmakas tan batik ed desierto. Impikasi to: ‘Jehova, agko la ’ya sarag. Paulyan mo ak lan ompatey.’ Naknaksawan si Elias, kanian akaugip ed silong na kiew.

Walay anghel ya nambangon ed sikato tan imbaga na anghel: ‘Bangon ka tan mangan ka.’ Anengneng nen Elias ya walay malimpek ya tinapay diad tapew na ampetapetang a bato, tan walay sakey ya buyog na danum. Sikatoy angan tan inminum insan inmugip lamet. Pinmawil so anghel pian bangonen lamet si Elias tan imbaga to: ‘Mangan ka pian onkasil ka, ta arawi ni akaren mo.’ Kanian angan lamet si Elias. Insan nanakar na 40 ya agew tan 40 ya labi anggad akasabi ed Palandey Horeb. Linmoob ed kuweba si Elias pian onugip. Balet akitongtong ed sikato si Jehova. Tinepetan to: ‘Elias, antoy gagawaen mo dia?’ Inmebat si Elias: ‘Agginawa na saray Israelita so im-promise dad sika. Dineral da ray altar mo tan pinapatey da ray propetam. Natan et labay da ak met ya pateyen.’

Imbaga nen Jehova ed sikato: ‘Paway ka tan alagey kad palandey.’ Walay sinmiplog ya maksil a dagem. Insan, yinmegyeg tan walay apoy. Kayari na satan, walay arengel nen Elias ya makalna tan mabait ya boses. Insakbong tod lupa to so kawes to insan inmalagey ed paway na kuweba. Tinepetan nen Jehova no akin ya batik ed desierto. Imbaga nen Elias: ‘Siak labat lay akera.’ Balet imbagad sikato nen Jehova: ‘Andi, agmo bukbukor. Wala ni 7,000 ed Israel ya mandadayew ed siak. La ka tan lanaan moy Eliseo bilang propeta ya onsalat ed sika.’ Tampol ya ginawa nen Elias so ingganggan nen Jehova. Sika ey, tulongan ka met kasi nen Jehova no unoren moy pagagawa tod sika? Seguradon tulongan to ka! Nengnengen ta ni sakey ya agawa legan to may panaon ya ag-inmuran ed Israel.

“Agkayo mapagpaga ed antokaman, noagta diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat.”​—Filipos 4:6