Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 1

Ginawa na Dios so Tawen tan Dalin

Ginawa na Dios so Tawen tan Dalin

Si Jehova a Dios so nanggawa ed sikatayo. Ginawa to so amin ya nanenengneng tayo, tan pati saray agtayo nanengneng. Balet antis ton ginawa iray nanenengneng tayo, nanggawa ni na dakdakel ya anghel. Antam no anto iratay anghel? Saray anghel et espiritu ya singa si Jehova. Agtayo ra nanengneng, singa say Dios ya agtayo nanengneng. Say unonan anghel ya ginawa nen Jehova et tinmulong ed sikato. Sikatoy kaiba nen Jehova nen ginawa to ray bitewen, saray planeta, tan arum ni. Say sakey ed saratan ya planeta et say dalin, say balibalin ayaman tayo.

Insan, imparaan nen Jehova so dalin pian panayaman na totoo tan ayayep. Pinasinag tod dalin so liwawa na agew. Ginawa to ray palandey, dayat, tan ilog.

Antoy sinmublay ya ginawa nen Jehova? Imbaga to: ‘Manggawa ak na saray dika, tanaman, tan kiew.’ Kanian walay nanduruman klase na prutas, pising, tan rosas. Insan ginawa nen Jehova so amin ya ayayep—wala ray ontitikyab, onlalangoy, tan onkukurong. Nanggawa met si Jehova na angkekelag ya ayep singa say rabbit, tan angkakabaleg ya ayep singa say elepante. Antoy labalabay mon ayep ey?

Insan imbaga nen Jehova ed samay unonan anghel: ‘Manggawa ta na too.’ Saray totoo et duma ed ayayep. Sarag day man-imbento. Sarag da met so mansalita, onelek, tan manpikasi. Imbaga na Dios  ya saray totoo so mangasikaso ed dalin tan ayayep. Antam no siopay unonan too? Nengnengen ta.

“Diad gapo et pinalsa na Dios so tawen tan say dalin.”​—Genesis 1:1