Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 68

Nan-anak si Elizabet

Nan-anak si Elizabet

Kayari na masulok ya 400 a taon manlapu nen naapiger so padir na Jerusalem, walay saserdoten nanayam ed asingger ed satan ya syudad. Say ngaran to et Zacarias tan say asawa to et si Elizabet. Abaybayag la ran sanasawa balet anggapoy anak da. Sakey ya agew, nen mangiyaapay na insenso si Zacarias diad loob na templo, nampanengneng ed sikato so anghel ya si Gabriel. Ataktakot si Zacarias, balet imbaga nen Gabriel: ‘Agka natatakot. Walay ibagak ed sika ya maong a balitan nanlapud si Jehova. Si Elizabet ya asawam et mangiyanak na sakey a laki, tan say ngaran to et Juan. Walay espisyal ya asainmin ya pagawa nen Jehova ed si Juan.’ Imbaga nen Zacarias: ‘Singa imposible itan ta masiken ak la tan akulaw met lay asawak.’ Imbaga nen Gabriel: ‘Imbaki ak na Dios ya mangibagad sika na sayan balita. Balet lapud agka manisia ed siak, naemel ka tan agka makapansalita anggad agni niyanak so ugaw.’

Mankelaw iray totoo no akin ya abaybayag lad loob na templo si Zacarias. Kanian kapaway to, tinepetan da no antoy agawa. Sinyas lan sinyas si Zacarias ta agmakasalita. Kanian naisip da ya walay mensahen inawat nen Zacarias ya nanlapud Dios.

Sinmabi panaon, tinmua imay imbaga na anghel. Nanlukon si Elizabet tan angiyanak na sakey a laki. Pinmasyar iray kakaaro tan kakanayon to pian nengnengen da so baby. Mililiket ira ed sikato. Imbaga nen Elizabet: ‘Juan so ngaran to.’ Balet imbaga da: ‘Anggapoy kanayon mo ya say ngaran to et Juan. Iyalig mo lad ngaran na ama to ya Zacarias.’ Balet insulat nen Zacarias: ‘Juan so ngaran to.’ Insan biglan akasalita lay Zacarias! Kinmayat ed interon Judea so balita tungkol ed sayan ugaw, kanian inisip na totoo: ‘Anto kasi gawaen na sayan ugaw no baleg la?’

Insan si Zacarias et akaawat na masanton espiritu, tan nampropesiya. Imbaga to: ‘Narayew komon si Jehova. Im-promise to ed si Abraham ya ibaki to so  Mesias ya mangiligtas ed sikatayo. Si Juan et magmaliw ya propeta, tan ipaamta to so isabi na Mesias.’

Wala met so espisyal ya agawad kanayon nen Elizabet ya si Maria. Nengnengen ta diad onsublay ya istorya.

“Diad too et imposible iya, balet diad Dios et posible so amin a bengatla.”​—Mateo 19:26