Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 79

Dakel so Ginawa nen Jesus ya Milagro

Dakel so Ginawa nen Jesus ya Milagro

Linma diad dalin si Jesus pian ipulong so maong a balita na Panarian na Dios. Pian nipanengneng nen Jesus no antoy gawaen to no Ari la, inikdan nen Jehova na masanton espiritu pian makapanggawa na saray milagro. Sarag ton paabigen so amin ya sakit. Anggan iner so laen to, oonlad sikato iray mansasakit tan pinaabig to ran amin. Saray bulag et makanengneng la, saray telek et makarengel la, saray piley et makaakar la, tan saray aselepan na demonyo et inmabig la. Nadiwit da labat so saloy na kawes to et onabig la ra. Tutumboken na totoo si Jesus anggan iner so laen to. Anggano labay to la komon so manpainawa, no walay onasingger ed sikato et tutulongan to nin siansia.

Aminsan, inawit na totoo ed abung ya tinuloyan nen Jesus so sakey ya lakin paralitiko. Balet ag-ira makaloob ta dakdakel so totoo. Kanian binungaw day atep insan da inleksab so laki ed kawalaan nen Jesus. Insan imbaga nen Jesus ed samay laki: ‘Alagey ka tan manakar ka.’ Nen inmalagey tan nanakar imay laki, mankelaw ya maong iray totoo.

Aminsan lamet, kasabi nen Jesus ed sakey a baryo, walay samploran lalaki ya walay ketong da ya akaalagey ed arawi. Tinawag day Jesus, ya kuan da: ‘Jesus, tulongan mo kami!’ Nensaman, saray aketong et agnayarin onasingger ed arum ya totoo. Imbaga nen Jesus ed saramay lalaki ya onla rad templo, ta diad Ganggan nen Jehova et ontan so nepeg a gawaen na saray aketong no inmabig la ra. Legan ya wala rad dalan, inmabig so  ketong da. Nen alikas na sakey ed sikara ya inmabig lay ketong to, pinmawil pian misalamat ed si Jesus tan indayew toy Dios. Diad saramay samplora, sikato labat so akisalamat ed si Jesus.

Wala met so bii ya 12 a taon lan mansasakit tan talagan labalabay to lay onabig. Akiletletan iyan bii ed dakel ya totoon ontutumbok ed si Jesus, insan to diniwit so saloy na kawes nen Jesus. Inmabig ya tampol imay bii. Alikas itan nen Jesus kanian imbaga to: ‘Siopay nandiwit ed siak?’ Natatakot so bii, balet inmasingger ed si Jesus tan imbaga toy tua. Imbes ya pampasnokan nen Jesus, imbaga to ed bii: ‘Ana’ko, agka la manaaburido.’

Walay opisyal ya say ngaran to et Jairo ya akikasi ed si Jesus, ya kuan to: ‘Mila kad abung ko! Grabe so sakit na ana’kon bii.’ Balet antis nin makasabi si Jesus ed abung nen Jairo, inatey la so ugaw. Kasabi nen Jesus, anengneng to ya dakdakel so onaakis lapud mi-eermen irad pamilya nen Jairo. Imbaga nen Jesus ed sikara: ‘Agkayo onaakis; nanaugip labat so ugaw.’ Insan to binembenan so lima na ugaw tan imbaga to: “Ana’ko, bangon ka!” Binmangon ya tampol so ugaw, insan imbaga nen Jesus ed saray ateng to ya pakanen da. Anto kasi alikna na saray ateng to may ugaw?

“Sikatoy nilanaan na Dios ed panamegley na masanton espiritu tan pakayari, tan nanliber ed nanduruman pasen, a nanggaway maong tan pinaabig ton amin iramay papairapen na Diablo, tan agawaan ton amin iya lapud walad sikato so Dios.”​—Gawa 10:38