Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 4

Amatey Lapud Pasnok To

Amatey Lapud Pasnok To

Nen wala lad paway na garden na Eden si Adan tan Eva, dakel so nagmaliw ya anak da. Say panguloan, si Cain, et dumaralos, tan say komadua, si Abel, et managpastol na karnero.

Aminsan, angiter si Cain tan Abel na apay ed si Jehova. Antam no anto tay apay? Espisyal itan ya regalo ed Dios. Malikeliket si Jehova ed apay nen Abel, balet agmaliket ed apay nen Cain. Lapud satan, nampasnok ya maong si Cain. Binagaan nen Jehova si Cain ya no agto ekaley pasnok to, makagawa na aliwa. Balet agdinmengel si Cain.

Imbes, imbaga nen Cain ed si Abel: ‘Gala, onla tad alog.’ Nen wadman la ra, pinekpek nen Cain so agi to kanian  inatey. Anto kasi gawaen nen Jehova ed saya? Dinusa toy Cain. Pinaonla tod lugar ya arawrawid pamilya to tan agla nayarin ompawil.

Antoy naaralan tayo ed saya? Ompan manpasnok tayo no aga nagaway labay tayo. No nalikas tayon makakapasnok tayo la—odino no banoen itayo na arum ta alikas dan ampetang so ulo tayo—dapat pigilan tayon tampol so sarili tayo, ta no andi, makagawa tayoy aliwa.

Lapud inar-aro nen Abel si Jehova tan ginawa toy duga, sikatoy aglingwanan nen Jehova. Bilayen na Dios si Abel no gawaen To lan Paraiso so dalin.

“Mikareenan ka nid [agim], insan kapawil mo, iter mo so apay mo.”​—Mateo 5:24