Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 7

Say Tori na Babel

Say Tori na Babel

Kayari na Delap, dakdakel so nagmaliw ya apo nen Noe. Dinmakel iray pamilya, tan nanayam irad nanduruman lugar diad dalin, ta atan so ingganggan nen Jehova ed sikara.

Balet wala ray pamilya ya agda inunor si Jehova. Say kuan da: ‘Manggawa tayoy sakey a syudad ya panayaman tayo. Mangipaalagey tayoy atagtagey ya tori ya say toktok to et anggad tawen, pian magmaliw tayon sikat.’

 Aglabay nen Jehova so gagawaen na sarayan totoo kanian pinatunda to ra. Antam no antoy ginawa to? Bigla ton pinanduruma so salita ra. Agla ra makapantatalosan kanian tinmunda ran manpaalagey. Amay syudad ya ipapaalagey da et tinawag ya Babel, ya say labay ton ibaga et “Inkawetwet.” Tinaynan da man ya syudad tan nanayam la rad nanduruman lugar diad dalin. Balet intuloy da nin siansiay manggawa na mauges. Wala ni kasi mangaaro ed si Jehova? Nanengneng ta ed onsublay ya istorya.

“Balang too a mangiyaatagey ed sarili to et niyabeba, balet siopaman a mangiyaabeba ed sarili to et niyatagey.”​—Lucas 18:14