Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Buka ya Sinulo

Likauhanyo

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Sinulo yezwa ku Mulimu, yefilwe ka Jesu (1-3)

  • Litumeliso kwa liputeho ze 7 (4-8)

   • “Ki na Alfa ni Omega” (8)

  • Joani mwa lizazi la Mulena ka susumezo ya moya (9-11)

  • Pono ya Jesu yakanyisizwe (12-20)

 • 2

  • Litaba zeya kwa Efese (1-7), kwa Smirna (8-11), kwa Pergamo (12-17), kwa Tiyatira (18-29)

 • 3

  • Litaba zeya kwa Sarde (1-6), kwa Filadelfia (7-13), kwa Laodisea (14-22)

 • 4

  • Pono yebonisa Jehova mwa lihalimu (1-11)

   • Jehova uinzi mwa lubona lwahae (2)

   • Baana-bahulu ba 24 mwa mabona (4)

   • Libupiwa zepila zeene (6)

 • 5

  • Muputo onani maswayo a 7 (1-5)

  • Ngunyana uunga muputo (6-8)

  • Ngunyana waswanela kumamutula maswayo (9-14)

 • 6

  • Ngunyana umamutula maswayo apili a 6 (1-17)

   • Mutuli upahami pizi yesweu (1, 2)

   • Yapahami pizi yefubelu sina mulilo ukazwisa kozo (3, 4)

   • Yapahami pizi yensu ukatisa lukupwe (5, 6)

   • Yapahami pizi yeseta ubizwa Lifu (7, 8)

   • Bane babulailwe ba mwatasaa aletare (9-11)

   • Zikinyeho yetuna (12-17)

 • 7

  • Mangeloi amane aasweli mioya ya sinyeho (1-3)

  • Ba 144,000 babaswailwe (4-8)

  • Buñata bobutuna buapezi liapalo zesweu (9-17)

 • 8

  • Liswayo labu 7 lamamutulwa (1-6)

  • Kuliza litolombita zapili zeene (7-12)

  • Bumai bobulaalu bwazibiswa (13)

 • 9

  • Tolombita yabuketalizoho (1-11)

  • Bumai bulibuñwi bufelile, kusataha bobubeli (12)

  • Tolombita yabu 6 (13-21)

 • 10

  • Lingeloi lelimaata lelisweli muputonyana (1-7)

   • “Nako ya kulibelela ifelile” (6)

   • Kunutu yekenile ikafeliswa (7)

  • Joani uca muputonyana (8-11)

 • 11

  • Lipaki zepeli (1-13)

   • Kupolofita za mazazi a 1,260 mwa masila a saka (3)

   • Kubulaiwa ni kusapumbekiwa (7-10)

   • Kukutisezwa kwa bupilo hamulaho wa mazazi amalaalu ni hafu (11, 12)

  • Bumai bwabubeli bufelile, kusataha bwabulaalu (14)

  • Tolombita yabu 7 (15-19)

   • Mubuso wa Mulenaa luna ni wa Kreste wahae (15)

   • Babasinya lifasi bakasinyiwa (18)

 • 12

  • Musali, mwana wamushimani, ni drakoni (1-6)

  • Mikaele ulwanisa drakoni (7-12)

   • Drakoni unepelwa fa lifasi (9)

   • Diabulosi waziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani (12)

  • Drakoni unyandisa musali (13-17)

 • 13

  • Sibatana sa litoho ze 7 sesizwa mwa liwate (1-10)

  • Sibatana sa manaka amabeli sesizwa mwa lifasi (11-13)

  • Siswaniso sa sibatana sa litoho ze 7 (14, 15)

  • Liswayo ni nombolo ya sibatana (16-18)

 • 14

  • Ngunyana ni ba 144,000 (1-5)

  • Litaba zezwa kwa mangeloi amalaalu (6-12)

   • Lingeloi leli mwa mbyumbyulu lelinani taba yende (6, 7)

  • Tabo ki ya babashwa ka kuswalisana ni Kreste (13)

  • Likutulo zepeli za lico za lifasi (14-20)

 • 15

  • Mangeloi a 7 asweli likoto ze 7 (1-8)

   • Pina ya Mushe ni ya Ngunyana (3, 4)

 • 16

  • Mikeke ye 7 ya buhali bwa Mulimu (1-21)

   • Isululelwa fa lifasi (2), mwa liwate (3), mwa linuka ni mwa maweluwelu a mezi (4-7), fa lizazi (8, 9), fa lubona lwa sibatana (10, 11), fa nuka ya Eufrati (12-16), ni fa moya (17-21)

   • Ndwa ya Mulimu fa Armagedoni (14, 16)

 • 17

  • Kuatula “Babilona Yomutuna” (1-18)

   • Lihule lelituna liinzi fa sibatana sa mubala wa bufubelu bobutona (1-3)

   • Sibatana ‘nesili teñi, hasi saliyo, kono sikalongoka mwa mukoti’ (8)

   • Manaka alishumi akalwanisa Ngunyana (12-14)

   • Manaka alishumi akatoya lihule (16, 17)

 • 18

  • Kuwa kwa “Babilona Yomutuna” (1-8)

   • “Hamuzwe ku yena, mina sicaba saka” (4)

  • Kulila kuwa kwa Babilona (9-19)

  • Kutaba mwa lihalimu kabakala kuwa kwa Babilona (20)

  • Babilona ukanepelwa mwa liwate sina licwe (21-24)

 • 19

  • Mulumbeke Jah kabakala likatulo zahae (1-10)

   • Linyalo la Ngunyana (7-9)

  • Yapahami pizi yesweu (11-16)

  • Mulalelo omutuna wa Mulimu (17, 18)

  • Sibatana satulwa (19-21)

 • 20

  • Satani utamiwa ka lilimo ze 1,000 (1-3)

  • Babusi bababusa ni Kreste ka lilimo ze 1,000 (4-6)

  • Satani walukululwa, kihona ayundiswa (7-10)

  • Babashwile baatulwa fapilaa lubona lolusweu (11-15)

 • 21

  • Lihalimu lelinca ni lifasi lelinca (1-8)

   • Lifu halisana kubateñi (4)

   • Lika kaufela liezwa zenca (5)

  • Jerusalema yenca yataluswa (9-27)

 • 22

  • Nuka ya mezi a bupilo (1-5)

  • Mafelelezo (6-21)

   • ‘Taha! Unwe kwa mezi a bupilo afiwa feela’ (17)

   • “Taha, Mulena Jesu” (20)