Sinulo Yefilwe ku Joani 19:1-21

  • Mulumbeke Jah kabakala likatulo zahae (1-10)

    • Linyalo la Ngunyana (7-9)

  • Yapahami pizi yesweu (11-16)

  • Mulalelo omutuna wa Mulimu (17, 18)

  • Sibatana satulwa (19-21)

19  Zeo halifelile, nautwa nto yeneutwahala inge linzwi lelituna la buñata bobutuna mwa lihalimu. Nebali: “Mulumbeke Jah!*+ Kupilisa ni kanya ni maata ki za Mulimu waluna,  kakuli likatulo zahae ki za niti mi lilukile.+ Kakuli uatuzi lihule lelituna lene lisilafalize lifasi ka muzamao walona wa buhule,* mi ulikutiselize mulatu wa mali a batanga bahae ene lisuluzi.”*+  Mi honafo, buñata bwakutela kubulela lwabubeli, bwali: “Mulumbeke Jah!*+ Mi musi ozwa ku lihule uzwelapili kukambama kamita ni kuya kuile.”+  Mi baana-bahulu ba 24+ ni libupiwa zepila zeene+ bakubama ni kulapela Mulimu yanaainzi mwa lubona, mi bali: “Ameni! Mulumbeke Jah!”*+  Hape, kwautwahala linzwi lelizwa kwa lubona mi lali: “Mulumbeke Mulimu waluna, mina batanga bahae kaufela,+ baba musaba, babanyinyani ni babatuna.”+  Mi nautwa nto yeneutwahala inge linzwi la buñata bobutuna mi inge mulumo wa mezi amañata hape inge mulumo wa mishika yebuhali. Nelili: “Mulumbeke Jah,*+ kakuli Jehova* Mulimu waluna, Yamaata Kaufela,+ ukalile kubusa sina mulena!+  Lutabe mi lunyakalale mi lumufe kanya, kakuli linyalo la Ngunyana lifitile mi musalaa hae uitukisize.  Ki cwalo, musali ufilwe kuapala line yende, yebenya, yekenile—kakuli line yende iyemela likezo zelukile za babakenile.”+  Mi lingeloi lali ku na: “Ñola: Tabo ki ya babamemilwe kwa mulalelo wa linyalo la Ngunyana.”+ Hape, lali ku na: “Ao ki manzwi a niti a Mulimu.” 10  Kiha nikubama kwa mahutu alona kuli nililapele. Kono lali ku na: “Utokomele! Usike waeza cwalo!+ Na ni mutanga feela sina wena ni wa mizwale bahao babanani musebezi wa kupaka ka za Jesu.+ Ulapele Mulimu!+ Kakuli kupaka ka za Jesu ki kona kokususumeza bupolofita.”+ 11  Nabona lihalimu inze likwaluhile, mi nabona pizi yesweu.+ Mi yanaa ipahami ubizwa Yasepahala+ ni Wa Niti,+ mi uatula ni kulwana ka kuluka.+ 12  Meeto ahae ki malimi a mulilo,+ mi kwa toho yahae kunani mishukwe* yemiñata. Unani libizo leliñozwi lelisa zibwi ki mutu ufi kamba ufi konji yena anosi, 13  mi uapezi siapalo sa fahalimu sesinani* mali, mi libizo labizwa ka lona ki Linzwi+ la Mulimu. 14  Hape, limpi ze kwa lihalimu neli mulatelela inze lipahami lipizi zesweu, mi neliapezi line yende, yesweu, yekenile. 15  Mi mwa mulomo wahae kuzwa mukwale omutelele,+ obuhali wa kunatisa macaba, mi uka alisa ka mulamu wa sipi.+ Hape uhatikela silubelo sa mabifi a buhali bwa Mulimu Yamaata Kaufela.+ 16  Fa siapalo sahae sa fahalimu, ki cwalo, fa silupi sahae, unani libizo leliñozwi, Mulena wa malena ni Mubusi wa babusi.+ 17  Nabona hape lingeloi leliyemi mwa lizazi, mi lahuweleza ka linzwi lelituna mi kwa linyunywani kaufela zefufa mwa mbyumbyulu,* lali: “Hamutahe kwanu, mukubukane hamoho kwa mulalelo omutuna wa Mulimu,+ 18  kuli muce nama ya malena ni nama ya bazamaisi ba masole ni nama ya baana babatiile+ ni nama ya lipizi ni ya baba lipahami,+ ni nama ya batu kaufela, ya babalukuluhile hamohocwalo ni ya batanga ni ya babanyinyani ni babatuna.” 19  Mi nabona sibatana ni malena ba lifasi ni limpi zabona inze bakubukani hamoho kulwanisa yapahami pizi ni kulwanisa mpi yahae.+ 20  Mi sibatana saswalwa, hamohocwalo ni mupolofita wa buhata+ yanaaezize limakazo fapilaa sona, zeo ka zona naakelusize bane baamuhezi liswayo la sibatana+ ni babalapela siswaniso sasona.+ Sibeli sabona banepelwa inze bapila mwa lisa la mulilo wa sulufula.+ 21  Kono babasiyezi kaufela babulaiwa ka mukwale omutelele ozwa mwa mulomo wa yapahami pizi.+ Mi linyunywani kaufela zakula nama yabona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “aa mwa lizoho lalona.”
Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Kamba “likuwani za bulena.”
Kamba mwendi, “sesisasizwe.”
Kamba “mwahalimu.”