Sinulo Yefilwe ku Joani 14:1-20

  • Ngunyana ni ba 144,000 (1-5)

  • Litaba zezwa kwa mangeloi amalaalu (6-12)

    • Lingeloi leli mwa mbyumbyulu lelinani taba yende (6, 7)

  • Tabo ki ya babashwa ka kuswalisana ni Kreste (13)

  • Likutulo zepeli za lico za lifasi (14-20)

14  Cwale natalima, mi nabona Ngunyana+ ayemi fa Lilundu la Sione,+ anani batu babaeza 144,000+ babañozwi libizo lahae ni libizo la Ndatahe+ fa lipata zabona.  Nautwa mulumo ozwa kwa lihalimu outwahala inge mulumo wa mezi amañata mi hape inge mushika omutuna; mi mulumo one niutwile neuutwahala inge mulumo wa baopeli babaswalisani hamoho kuliza liharepa zabona.  Mi baopela pina yeutwahala inge pina yenca+ fapilaa lubona ni fapilaa libupiwa zepila zeene+ ni fapilaa baana-bahulu,+ mi nekusina yanaakona kuswala pina yeo, konji ba 144,000,+ babalekilwe mwa lifasi.  Bao ki bona bane basika isilafaza ni basali; mane ki linjilulume.+ Ki bona babazwelapili kulatelela Ngunyana kai ni kai kwaya.+ Ki bona bane balekilwe+ mwahalaa batu sina mitamuno+ ku Mulimu ni ku Ngunyana,  mi mwa milomo yabona nekusika fumanwa bupumi; habana sesinyazahala.+  Mi nabona lingeloi leliñwi lelifufa mwa mbyumbyulu,* mi nelinani taba yende yesafeli ya kushaela ku babayahile mwa lifasi, kwa macaba kaufela ni mishobo ni malimi* ni batu.+  Nelibulela ka linzwi lelituna, lali: “Musabe Mulimu mi mumufe kanya, kakuli nako yahae ya kuatula ifitile,+ cwale mulapele yaezize lihalimu ni lifasi ni liwate+ ni maweluwelu a mezi.”  Lingeloi leliñwi, labubeli, lalatelela, inze lili: “Uwile! Babilona Yomutuna+ uwile,+ yena yanwisize macaba kaufela kwa waine ya takazo* ya muzamao wa buhule* bwahae!”+  Lingeloi leliñwi, labulaalu, lalatelela mangeloi ao, inze libulela ka linzwi lelituna, lili: “Haiba mutu alapela sibatana+ ni siswaniso sasona, ni kuamuhela liswayo lasona fa pata yahae kamba fa lizoho lahae,+ 10  ukanwa ni kwa waine ya buhali bwa Mulimu yesululelwa mwa komoki ya buhali bwahae+ isika pesulwa, mi ukatukufazwa ka mulilo ni sulufula+ fapilaa mangeloi akenile ni fapilaa Ngunyana. 11  Mi musi wa kutukufazwa kwabona ukambama kamita ni kuya kuile,+ mi habapumuli musihali ni busihu, bona babalapela sibatana ni siswaniso sasona ni mutu kaufela yaamuhela liswayo la libizo lasona.+ 12  Fa ki fona fokutokwahalela kuli babakenile babe ni buitiiso,+ bona babamamela milao ya Mulimu ni babakumalezi tumelo+ yabona ku Jesu.” 13  Mi nautwa linzwi lelizwa kwa lihalimu, lelili: “Ñola: Tabo ki ya bafu babashwa ka kuswalisana ni Mulena+ kuzwa cwale. Ki cwalo, kubulela moya, bapumule kwa misebezi yabona, kakuli lika zene baezize liyelela* ni bona.” 14  Cwale natalima, mi nabona lilu lelisweu, mi fa lilu nekuinzi yabonahala inge mwanaa mutu,+ yaapezi kuwani ya bulena ya gauda mi naasweli cekesi yebuhali mwa lizoho lahae. 15  Kwabonahala lingeloi leliñwi lelizwa mwa sibaka sesikenile sa tempele, lelihuweleza ka linzwi lelituna ku yainzi fa lilu, lili: “Kenya cekesi yahao mi ukutule, kakuli nako ya kukutula ifitile, mi lico za lifasi libuzwize luli.”+ 16  Mi yainzi fa lilu akenya cekesi yahae mwa lifasi, mi lifasi lakutulwa. 17  Mi hape kwabonahala lingeloi leliñwi lelizwa mwa sibaka sesikenile sa tempele sesi mwa lihalimu, mi ni lona nelisweli cekesi yebuhali. 18  Mi hape kwabonahala lingeloi leliñwi lelizwa kwa aletare, mi nelinani maata fahalimwaa mulilo. Mi lahuweleza ka linzwi lelituna ku yanaasweli cekesi yebuhali, lali: “Kenya cekesi yahao yebuhali mi ukubukanye likoyowela za veine ya lifasi, kakuli miselo ya veine ki kale ibuzwa.”+ 19  Lingeloi lakenya cekesi yalona mwa lifasi mi lakubukanya veine ya lifasi, mi lainepela mwa silubelo sesituna sa buhali bwa Mulimu.+ 20  Silubelo sayo hatikelwa kwande a muleneñi, mi mwa silubelo kwazwa mwateñi mali ayo cikiseza ni mwa litumo za lipizi, ka sibaka sesilikana ni lisitediyamu ze 1,600.*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mwahalimu.”
Kamba “lipuo.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “buhali.”
Kamba “liya hamoho.”
Ibato ba likilomita ze 296. Sitediyamu neilikana ni limita ze 185. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.