Sinulo Yefilwe ku Joani 18:1-24

  • Kuwa kwa “Babilona Yomutuna” (1-8)

    • “Hamuzwe ku yena, mina sicaba saka” (4)

  • Kulila kuwa kwa Babilona (9-19)

  • Kutaba mwa lihalimu kabakala kuwa kwa Babilona (20)

  • Babilona ukanepelwa mwa liwate sina licwe (21-24)

18  Zeo halifelile, nabona lingeloi leliñwi lelishetumuka kuzwa kwa lihalimu lelinani maata amatuna, mi lifasi nelimonyehelwa ki kanya yalona.  Mi lahuweleza ka linzwi lelituna, lali: “Uwile! Babilona Yomutuna uwile,+ mi ufetuhile sibaka mokupila madimona ni sibaka mokukundama moya* kaufela omasila ni nyunywani kaufela yemasila ni yetoilwe!+  Kakuli bakeñisa waine ya takazo* ya muzamao wahae wa buhule,* uswasize macaba kaufela,+ mi malena ba lifasi baezize buhule ni yena,+ mi balekisi* ba lifasi nebafumisizwe ki buñata bwa maluwo aikubukanyelize asaswabi.”  Mi nautwa linzwi leliñwi lelizwa kwa lihalimu, lelili: “Hamuzwe ku yena, mina sicaba saka,+ haiba hamulati kuabana ni yena mwa libi zahae, ni kuamuhela kwa likoto zahae.+  Kakuli libi zahae likolohani kuyo fita kwa lihalimu,+ mi Mulimu uhupuzi likezo zahae zesika luka.*+  Mumukutiseze kulikana ni mwanaaezelize babañwi,+ ki cwalo, mumukutiseze habeli kwa lika zaezize;+ mwa komoki+ mwazwakezi waine, mumuzwakele mwateñi ka kumuminahanyeza habeli.+  Mumutukufaze ni kumulilisa kulikana ni mwanaaikanyiselize ni mwanaaikubukanyelize maluwo amañata asaswabi. Kakuli mwa pilu yahae uzwelapili kubulela kuli: ‘Nibusa sina mulena wamusali, mi hani mbelwa, mi hanina kulila nikamuta.’+  Ki lona libaka likoto zahae halika taha mwa lizazi lililiñwi, lifu ni kulila ni lukupwe, mi ukaciselezwa ka mulilo,+ kakuli Jehova* Mulimu, yamuatuzi, utiile.+  “Mi malena ba lifasi bane bapilile ka muzamao wa buhule* ni yena ni bane bapilile ni yena ka kuikubukanyeza maluwo amañata basaswabi baka mulila ni kuinata fa lifuba kabakala hae habaka bona musi wa kuca kwahae. 10  Bakayemela kwahule ka kusaba kutukufazwa kwahae mi bakali: ‘Kufosahalile, kufosahalile, wena muleneñi omutuna,+ Babilona wena muleneñi otiile, kakuli katulo yahao itile mwa hora iliñwi!’ 11  “Hape, balekisi ba lifasi basweli balila ni kubokolola kabakala hae, kakuli hakusana yakaleka libyana zabona kaufela, 12  libyana kaufela za gauda, silivera, macwe a butokwa, lipelela, masila a line yende, masila a pulipela, masila a siliki, ni masila a bufubelu bobutona; ni lika kaufela zepangilwe fa kota ya munko omunde; ni lika kaufela zeezizwe fa manaka a tou, ni zeezizwe fa likota za butokwa, kopa, sipi, ni marabulu; 13  hamohocwalo ni sinamoni, minunkiso ya kwa India, insense, mafula a sende, insense yesweu, waine, oli ya olive, bupi bobunekile, buloto, likomu, lingu, lipizi, likoloi, batanga, ni batu.* 14  Ki cwalo, muselo omunde one ulakaza ukusiile, ni zetabusa kaufela ni zebenya lifelile ku wena, halisana kufumanwa hape. 15  “Balekisi ba lika zeo, bane bafumisizwe ki yena, bakayemela kwahule ka kusaba kutukufazwa kwahae mi bakalila ni kubokolola, 16  inze bali: ‘Kufosahalile, kufosahalile, wena muleneñi omutuna, oapesizwe masila a line yende, ni a pulipela ni a bufubelu bobutona, mi ukabisizwe hande ka likabisa za gauda, macwe a butokwa, ni lipelela,+ 17  kakuli bufumu bobutuna cwalo bushandauzwi mwa hora iliñwi!’ “Mi nduna kaufela wa sisepe ni muzamai kaufela wa mwa sisepe ni bafuluhi ba lisepe ni babapilela fa liwate kaufela nebayemezi kwahule 18  mi bahuwa habanze babona musi wa kuca kwahae, bali: ‘Ki muleneñi ufi oswana ni muleneñi-tuna wo?’ 19  Baisukululela liluli kwa litoho zabona mi bahuwa, inze balila ni kubokolola, bali: ‘Kufosahalile, kufosahalile, muleneñi omutuna, ili mo batu kaufela bane banani lisepe mwa liwate nebafumisizwe ki bufumu bwahae, kakuli ushandauzwi mwa hora iliñwi!’+ 20  “Unyakalale kabakala hae, wena lihalimu,+ ni mina babakenile+ ni baapositola ni bapolofita, kakuli Mulimu umuatuzi kabakala mina!”+ 21  Mi lingeloi lelitiile lananula licwe leliswana inge sibeliso sesituna mi lalinepela mwa liwate, lali: “Babilona muleneñi omutuna ki mwakawisezwa cwalo ka bubebe, mi haasana kufumanwa hape.+ 22  Mi mulumo wa baopeli babaswalisani hamoho kuliza liharepa, wa balizi ba lipina, ni ba lipala, ni ba litolombita hausana kuutwahala hape ku wena. Mi hakuna mupangi wa sikwala wa musebezi ufi kamba ufi yakafumanwa hape ku wena, mi hakusana kuutwahala mulumo wa sibeliso hape ku wena. 23  Hakuna liseli la lambi lelika benya hape ku wena, mi hakuna linzwi la munyali ni la munyaliwa lelika utwahala hape ku wena; kakuli balekisi bahao neli batu bane banani litulo zetuna mwa lifasi, mi macaba kaufela naakelusizwe ka likezo zahao za tumelo ya mioya.+ 24  Ki cwalo, ku yena nekufumanwi mali a bapolofita ni a babakenile+ ni a batu kaufela bababulailwe mwa lifasi.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “moya obululwa; pulelo ya moya.”
Kamba “buhali.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “balekisi babazamaya.”
Kamba “milatu yahae.”
Kamba “bupilo bwa batu.”