Sinulo Yefilwe ku Joani 2:1-29

  • Litaba zeya kwa Efese (1-7), kwa Smirna (8-11), kwa Pergamo (12-17), kwa Tiyatira (18-29)

2  “Uñolele lingeloi+ la puteho ya mwa Efese,+ uli: Ze ki zona zabulela yasweli linaleli ze 7 mwa lizoho lahae la bulyo ni yazamaya mwahalaa matomelo a lilambi a gauda a 7:+  ‘Naziba likezo zahao, ni misebezi yahao ni buitiiso bwahao, ni kuli haukoni kutuhelela batu babamaswe, ni kuli ulika babaipiza baapositola,+ hailifo haki baapositola, mi ubafumani kuli ki mahata.  Hape ubonisa buitiiso, mi ubonisize tundamo kabakala libizo laka+ mi hausika katala.+  Nihakulicwalo, seninyaza ku wena kikuli usiile lilato lene unani lona sapili.  “‘Ka mukwa ocwalo, uhupule kouwile, mi ubake+ ni kueza misebezi yene uezize sapili. Hausa ezi cwalo, nikataha ku wena, mi nikazwisa matomelo a lilambi+ zahao mwa sibaka saona, konji haiba ubaka.+  Nihakulicwalo, kusanani nto yende ku wena: utoile likezo za sikwata sa Nikolai,+ senitoile ni na.  Yanani mazebe autwe seo moya usibulelela liputeho:+ Yatula+ nika mufa kuca kwa kota ya bupilo,+ ye mwa paradaisi ya Mulimu.’  “Mi uñolele lingeloi la puteho ya mwa Smirna, uli: Ze ki zona zabulela, ‘Wapili ni Wa mafelelezo,’+ yanaashwile ni kupila hape:+  ‘Naziba manyando ahao ni bubotana bwahao—nihaike kuli ufumile+—mi naziba ni nyefulo ya babaipiza kuli ki Majuda, hailifo haki Majuda luli, kono ki sinagoge ya Satani.+ 10  Usike wasaba manyando eutuha ukopana ni ona.+ Hakubone! Diabulosi ukazwelapili kunepela babañwi ku mina mwa tolongo kuli mukone kulikwa ka kutala, ni kuli mukone kuba mwa manyando ka mazazi alishumi. Usepahale kuisa nihaiba kwa lifu, mi nika kufa kuwani ya bulena ya bupilo.+ 11  Yanani mazebe autwe+ seo moya usibulelela liputeho: Yatula+ haana kushwa lifu labubeli.’+ 12  “Uñolele lingeloi la puteho ya mwa Pergamo, uli: Ze ki zona zabulela yanani mukwale omutelele, obuhali, olozizwe kafa ni kafa:+ 13  ‘Naziba foupila, fo kikuli, fokuinzi lubona lwa Satani; niteñi uzwezipili kuswala ka taata libizo laka,+ mi neusika latula tumelo yahao ku na+ nihaiba mwa mazazi a Antipasi, paki waka yasepahala,+ yanaabulaezwi+ ku mina, kwapila Satani. 14  “‘Nihakulicwalo, ninani lika lisikai zeninyaza ku wena, kuli ku wena kunani babakumalezi tuto ya Balaami,+ yanaalutile Balaki+ kubeya sisitataliso fapilaa bana ba Isilaele, kuli bace lika zetabezwi milimu ya maswaniso ni kupila ka muzamao wa buhule.*+ 15  Ka mukwa oswana, hape unani babakumalezi tuto ya sikwata sa bulapeli sa Nikolai.+ 16  Cwale ubake. Hausaezi cwalo, nataha ku wena kapili, mi nika balwanisa ka mukwale omutelele wa mwa mulomo waka.+ 17  “‘Yanani mazebe autwe seo moya usibulelela liputeho:+ Yatula+ nika mufa kwa maana+ yepatilwe, mi nika mufa licwe lelisweu, mi fa licwe leo kuñozwi libizo lelinca lekusina mutu yaliziba konji yena yaliamuhela.’ 18  “Uñolele lingeloi la puteho ya mwa Tiyatira,+ uli: Ze ki zona zabulela Mwanaa Mulimu, yanani meeto aswana sina lilimi la mulilo+ ni mahutu aswana sina kopa yekenisizwe:+ 19  ‘Naziba likezo zahao, ni lilato lahao ni tumelo yahao ni bukombwa bwahao ni buitiiso bwahao, ni kuli likezo zahao za cwale lifita zene uezize sapili. 20  “‘Nihakulicwalo, seninyaza ku wena kikuli utuhelela musali yani Jezabele,+ yaipiza mupolofita wamusali, mi uluta ni kukelusa batanga baka kuli bapile ka muzamao wa buhule*+ mi bace zetabezwi milimu ya maswaniso. 21  Mi neni mufile nako kuli abake, kono haalati kubakela muzamao wahae wa buhule.* 22  Hakubone! Nituha nitahisa kuli akule hahulu inzaa li fa mumbeta, mi bababuka ni yena nika bakenya mwa ñalelwa yetuna, konji haiba babaka kwa likezo zahae. 23  Mi nikabulaya bana bahae ka butuku bobubulaya, kuli liputeho kaufela lizibe kuli ki na yatatuba mihupulo yetibile* ni lipilu, mi nikafa yomuñwi ni yomuñwi wamina kulikana ni likezo zahae.+ 24  “‘Nihakulicwalo, nibulelela mina kaufela baba mwa Tiyatira, ili kaufela babasa lateleli tuto ye, bane basika fita fa kuziba zebulelwa kuli ki “zetungile za Satani,”+ nili: Hani milwalisi mushimbo omuñwi usili. 25  Kono muswale ka taata semunani sona kufitela nitaha.+ 26  Mi yatula ni yamamela likezo zaka, kuisa kwa mafelelezo, nika mufa maata fahalimwaa macaba,+ 27  sina hanifilwe maata ao ki Ndate, mi ukalisa batu ka mulamu wa sipi+ kuli batubakiwe buemba-emba sina lipiza za lizupa. 28  Mi nika mufa naleli ya kakusasana.+ 29  Yanani mazebe autwe seo moya usibulelela liputeho.’

Litaluso ze kwatasi

Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “lipio.”