Sinulo Yefilwe ku Joani 17:1-18

  • Kuatula “Babilona Yomutuna” (1-18)

    • Lihule lelituna liinzi fa sibatana sa mubala wa bufubelu bobutona (1-3)

    • Sibatana ‘nesili teñi, hasi saliyo, kono sikalongoka mwa mukoti’ (8)

    • Manaka alishumi akalwanisa Ngunyana (12-14)

    • Manaka alishumi akatoya lihule (16, 17)

17  Leliñwi la mangeloi a 7 anaanani mikeke ye 7+ lataha ku na, mi lali: “Taha, nika kubonisa molika atulelwa lihule lelituna leliinzi fa mezi amañata,+  ili leo malena ba lifasi bapilile ka muzamao wa buhule*+ ni lona, mi babayahile mwa lifasi nebakozwi waine ya muzamao walona wa buhule.”*+  Mi laniisa ka maata a moya mwa lihalaupa. Mi nabona musali yainzi fa sibatana sa mubala wa bufubelu bobutona sene sitezi mabizo a linyefulo ni sene sinani litoho ze 7 ni manaka alishumi.  Musali yo naaapezi liapalo za mubala wa pulipela+ ni za bufubelu bobutona, mi naaikabisize ka gauda ni macwe a butokwa ni lipelela,+ mi naasweli komoki ya gauda mwa lizoho, yetezi lika zenyenyisa ni zemasila za muzamao wahae wa buhule.*  Fa pata yahae nekuñozwi libizo, ili kunutu, nekuñozwi cwana: “Babilona Yomutuna, mahe mahule+ ni zenyenyisa za lifasi.”+  Mi nabona kuli musali naakozwi mali a babakenile ni mali a lipaki za Jesu.+ Mi cwale hani mubona, nakomoka hahulu.  Cwale lingeloi lali ku na: “Kiñi hane ukomokile? Nika kutaluseza kunutu ya musali+ ni ya sibatana sesi mulwezi, sesinani litoho ze 7 ni manaka alishumi:+  Sibatana sene uboni nesili teñi, kono hasi saliyo, kono niteñi situha silongoka mwa mukoti,+ ni kuya kwa sinyeho. Mi babayahile mwa lifasi—bao mabizo abona hasika ñolwa mwa muputo wa bupilo+ kuzwa kwa makalelo a lifasi—bakakomoka habaka bona kuli sibatana nesili teñi, kono hasi saliyo, mi niteñi sikaba teñi hape.  “Taba ye itokwa kuli mutu abe ni ngana ni butali: Litoho ze 7+ liyemela malundu a 7, ao musali ainzi fahalimwaa ona. 10  Mi kunani malena ba 7: baketalizoho bawile, alimuñwi uteñi, mi yomuñwi hasika taha kale; kono hasaatile, ulukela kuina nakonyana. 11  Mi sibatana sene siliteñi kono hasi saliyo,+ ni sona ki mulena wabu 8, kono sizwa ku ba 7 bao, mi siya kwa sinyeho. 12  “Manaka alishumi ene uboni atalusa malena baalishumi babasika amuhela kale mubuso, kono baamuhela maata a kubusa hamoho ni sibatana ka hora iliñwi. 13  Bao banani muhupulo ulimuñwi, mi bafa sibatana maata abona ni bulena. 14  Bao bakalwana ni Ngunyana,+ kono bakeñisa kuli yena ki Mulena wa malena ni Mubusi wa babusi,+ Ngunyana uka batula.+ Hape, babainzi ni yena bababizizwe ni babaketilwe ni babasepahala ni bona bakatula.”+ 15  Lali ku na: “Mezi ene uboni, foliinzi lihule, atalusa batu ni buñata ni macaba ni malimi.*+ 16  Mi manaka alishumi+ ene uboni ni sibatana,+ likatoya lihule+ mi lika mushandaula ni kumusiya mapunu, mi likaca nama yahae ni kumucisa ka mulilo kufeleleza.+ 17  Kakuli Mulimu naabeile mwa lipilu zabona kuli bapete muhupulo wahae,+ ki cwalo, kuli bapete muhupulo wabona ulimuñwi ka kufa sibatana mubuso wabona,+ kufitela manzwi a Mulimu hasaapetahalile. 18  Mi musali+ yene uboni uyemela muleneñi omutuna onani mubuso obusa malena ba lifasi.”

Litaluso ze kwatasi

Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “lipuo.”