Sinulo Yefilwe ku Joani 1:1-20

  • Sinulo yezwa ku Mulimu, yefilwe ka Jesu (1-3)

  • Litumeliso kwa liputeho ze 7 (4-8)

    • “Ki na Alfa ni Omega” (8)

  • Joani mwa lizazi la Mulena ka susumezo ya moya (9-11)

  • Pono ya Jesu yakanyisizwe (12-20)

1  Sinulo* yefilwe ka Jesu Kreste, yeo Mulimu naamufile,+ kuli abonise batanga bahae+ lika zelukela kuezahala hona cwale-cwale fa. Mi aluma lingeloi lahae ni kuzibisa sinulo yeo ka lona ka kuitusisa lisupo ku mutangaa hae Joani,+  yanaapakile linzwi lene lifilwe ki Mulimu ni bupaki bone bufilwe ki Jesu Kreste, ki cwalo, yanaafile bupaki ku zanaaboni kaufela.  Tabo ki ya mutu yabala ka kutumusa ni babautwa manzwi a bupolofita bo ni babamamela zeñozwi mwateñi,+ kakuli nako yetomilwe i fakaufi.  Na Joani niñolela liputeho ze 7+ ze mwa provinsi ya Asia, nili: Haike mube ni sishemo ni kozo yezwa “ku Yena yaliteñi ni yanaali teñi ni yataha,”+ ni kwa mioya ye 7+ ye fapilaa lubona lwahae,  ni ku Jesu Kreste, “Paki Yasepahala,”+ “wapili ku babazuhile kwa bafu,”+ ni “Mubusi wa malena ba lifasi.”+ Ku yena yalulata+ ni yalulukuluzi kwa libi zaluna ka mali ahae luli+  mi utahisize kuli lube mubuso,+ kuli lube baprisita+ ku Mulimu wahae ni Ndatahe—ki cwalo, ku yena kube kanya ni maata kuya kuile. Ameni.  Hamubone! Utaha ka malu,+ mi liito kaufela lika mubona, hamohocwalo ni bane bamutabile; mi mishobo kaufela ya lifasi ikainataka fa lifuba kabakala maswabi bakeñisa hae.+ Ki cwalo, Ameni.  “Ki na Alfa ni Omega,”*+ kubulela Jehova* Mulimu, “Yena yaliteñi ni yanaali teñi ni yataha, Yamaata Kaufela.”+  Na Joani, muzwale wamina ni yaabezwi ni mina mwa ñalelwa+ ni mubuso+ ni mwa buitiiso+ ka kuswalisana ni Jesu,+ nenili mwa sioli sesibizwa Patmosi kabakala kubulela za Mulimu ni kupaka Jesu. 10  Ka susumezo ya moya naipumana mwa lizazi la Mulena, mi mwamulaho waka nautwa linzwi lelimaata sina mulumo wa tolombita, 11  lelili: “Seubona usiñole mwa muputo mi usilumele kwa liputeho ze 7: mwa Efese,+ mwa Smirna,+ mwa Pergamo,+ mwa Tiyatira,+ mwa Sarde,+ mwa Filadelfia,+ ni mwa Laodisea.”+ 12  Naitemuna kuli nibone yanaabulela ni na, mi haniitemuzi, nabona matomelo a lilambi a gauda a 7,+ 13  mi mwahalaa matomelo a lilambi nabona yomuñwi yaswana inge mwanaa mutu,+ yaapezi siapalo sesiyo fita ni kwa mahutu mi naaitamile lukanda lwa gauda mwa sifuba. 14  Hape toho yahae ni milili yahae neli zesweu sina boya bwa folofolo bobusweu, sina litwa, mi meeto ahae naaswana sina malimi a mulilo,+ 15  mi mahutu ahae naaswana sina kopa yekenisizwe+ haituka mwa liyekuyeku, mi linzwi lahae neliswana sina mulumo wa mezi amañata. 16  Mi naanani linaleli ze 7+ mwa lizoho lahae la bulyo, mi mwa mulomo wahae nekuzwa mukwale omutelele, obuhali, olozizwe kafa ni kafa,+ mi pata* yahae neibenya sina lizazi halibenyize hahulu.+ 17  Hani muboni, nawela kwa mahutu ahae inge yashwile. Mi abeya lizoho lahae la bulyo fahalimwaa ka mi ali: “Usike wasaba. Ki na Wapili+ ni Wa mafelelezo,+ 18  mi ki na yapila,+ mi nenishwile,+ kono bona! Nipila kamita ni kuya kuile,+ mi ninani linotolo za lifu ni za Libita.*+ 19  Ka mukwa ocwalo, uñole lika zeuboni, ni zeliteñi, ni zekaezahala hamulaho wa ze. 20  Ka za kunutu yekenile ya linaleli ze 7 zeuboni mwa lizoho laka la bulyo ni ka za matomelo a lilambi a gauda a 7, taluso yazona ki ye: Linaleli ze 7 litalusa mangeloi a liputeho ze 7, mi matomelo a lilambi a 7 atalusa liputeho ze 7.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Kupatulula; Kuapula.”
Kamba “A ni Z.” Alfa ni Omega ki taku yapili ni ya mafelelezo mwa sipeleta sa Sigerike.
Kamba “sifateho.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.