Sinulo Yefilwe ku Joani 11:1-19

 • Lipaki zepeli (1-13)

  • Kupolofita za mazazi a 1,260 mwa masila a saka (3)

  • Kubulaiwa ni kusapumbekiwa (7-10)

  • Kukutisezwa kwa bupilo hamulaho wa mazazi amalaalu ni hafu (11, 12)

 • Bumai bwabubeli bufelile, kusataha bwabulaalu (14)

 • Tolombita yabu 7 (15-19)

  • Mubuso wa Mulenaa luna ni wa Kreste wahae (15)

  • Babasinya lifasi bakasinyiwa (18)

11  Mi nafiwa lutaka loluswana inge mulamu*+ mi nabulelelwa kuli: “Nanuha mi umishale sibaka sesikenile sa tempele ya Mulimu ni aletare ni babalapelela mwateñi.  Kono haili patelo ye kwande a sibaka sesikenile sa tempele, uisiye mi usike waimishala, kakuli ifilwe ku ba macaba, mi bakahatikela muleneñi okenile+ ka likweli ze 42.+  Nikaluma lipaki zaka zepeli kuli bapolofite ka mazazi aeza 1,260 inze baapezi masila a saka.”  Lipaki bao baswanisezwa ki likota zepeli za olive+ ni matomelo a lilambi+ amabeli mi bayemi fapilaa Mulena wa lifasi.+  Haiba mutu abata kubaeza maswe, mwa milomo yabona kuzwa mulilo mi ucisa lila zabona. Haiba mutu abata kubaeza maswe, wo ki ona mukwa walukela kubulaiwa ka ona.  Lipaki bao banani maata a kukwala lihalimu+ kuli pula isike yanela+ mwa mazazi ebapolofita, mi banani maata fahalimwaa mezi atahisa kuli afetuhe mali+ ni kunata lifasi likoto za mufuta kaufela, hañata-ñata ka mobalatela.  Habafelize kufa bupaki, sibatana sesizwa mwa mukoti sikato balwanisa ni kubakoma ni kubabulaya.+  Mi litupu zabona likalapalala mwa likululu la muleneñi omutuna obizwa ka kutwisiso ya kwa moya kuli ki Sodoma ni Egepita, ili mwanaabulaezwi Mulenaa bona fa kota.  Mi babañwi ba batu ni ba mishobo ni ba malimi* ni ba macaba bakaiponela litupu zabona ka mazazi amalaalu ni hafu,+ mi habana kulumeleza litupu zabona kubulukiwa mwa libita. 10  Mi babapila mwa lifasi bakanyakalala kabakala bona ni kuitabisa, mi bakalumelana limpo, kakuli bapolofita bababeli bao nebatukufalize babapila mwa lifasi. 11  Hamulaho wa mazazi amalaalu ni hafu, moya wa bupilo ozwa ku Mulimu wakena ku bona,+ mi bayema ka mahutu abona, mi bane bababoni bakenelwa ki sabo yetuna. 12  Mi bautwa linzwi lelituna lelizwa kwa lihalimu, lelibulela ku bona, lili: “Hamukambamele kwanu.” Mi bakambamela kwa lihalimu mwa lilu, mi lila zabona zababona.* 13  Ka yona nako yeo, kwaezahala zikinyeho yetuna, mi kalulo iliñwi kwa likalulo zelishumi za muleneñi yawa; mi batu ba 7,000 babulaiwa ki zikinyeho yeo, mi babasiyezi kaufela basaba mi bakanyisa Mulimu wa lihalimu. 14  Bumai bwabubeli+ bufelile. Hakubone! Bumai bwabulaalu butaha kapili. 15  Lingeloi labu 7 laliza tolombita yalona.+ Mi kwautwahala manzwi amatuna mwa lihalimu, ali: “Mubuso wa lifasi ufetuhile Mubuso wa Mulenaa luna+ ni wa Kreste wahae,+ mi ukabusa sina mulena kamita ni kuya kuile.”+ 16  Mi baana-bahulu ba 24+ bane bainzi fapilaa Mulimu mwa mabona abona bakubama inze bawiselize lipata fafasi mi balapela Mulimu, 17  bali: “Lwaitumela ku wena Jehova* Mulimu, Yamaata Kaufela, yaliteñi+ ni yanaali teñi, kakuli uungile maata ahao amatuna mi ukalile kubusa sina mulena.+ 18  Kono macaba ahalifa, mi buhali bwahao bwataha, mi nako yetomilwe yafita ya kuli bafu baatulwe, ni kufa mupuzo+ kwa batanga bahao bona bapolofita,+ hamohocwalo ni ku babakenile ni babasaba libizo lahao, babanyinyani ni babatuna, ni kusinya babasinya lifasi.”+ 19  Mi sibaka sa Mulimu sesikenile sa tempele sesi mwa lihalimu sakwalulwa, mi aleka ya tumelelano yahae yabonwa mwa sibaka sesikenile sa tempele.+ Mi kwataha mamonyi a pula ni manzwi ni mishika ni zikinyeho ni pula yetuna ya macwe.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mulamu wa kumishalisa.”
Kamba “lipuo.”
Kamba “nelitalimezi.”