Sinulo Yefilwe ku Joani 16:1-21

  • Mikeke ye 7 ya buhali bwa Mulimu (1-21)

    • Isululelwa fa lifasi (2), mwa liwate (3), mwa linuka ni mwa maweluwelu a mezi (4-7), fa lizazi (8, 9), fa lubona lwa sibatana (10, 11), fa nuka ya Eufrati (12-16), ni fa moya (17-21)

    • Ndwa ya Mulimu fa Armagedoni (14, 16)

16  Mi nautwa linzwi lelituna lelizwa mwa sibaka sesikenile+ lelibulelela mangeloi a 7 kuli: “Hamuye muyo sululela mikeke ye 7 ya buhali bwa Mulimu mwa lifasi.”+  Lingeloi lapili laya mi layo sululela mukeke walona fa lifasi.+ Mi batu bane banani liswayo la sibatana+ ni bane balapela siswaniso+ sasona banyandiswa ki litombo+ zebutuku zemaswe.  Lingeloi labubeli lasululela mukeke walona mwa liwate.+ Mi liwate lafetuha mali+ sina a mutu yashwile, mi libupiwa zepila kaufela zashwa, ki cwalo, ze mwa liwate+ kaufela zashwa.  Lingeloi labulaalu lasululela mukeke walona mwa linuka ni mwa maweluwelu a mezi.+ Mi zeo zafetuha mali.+  Nautwa lingeloi lelinani maata fahalimwaa mezi, halili: “Wena yaliteñi ni yanaali teñi,+ Yasepahala,+ u yalukile, kakuli ufitisize likatulo zahao,+  kakuli nebasuluzi mali a babakenile ni a bapolofita,+ mi ubafile mali kuli banwe;+ ki sona sesi balukela.”+  Mi nautwa aletare haili: “Ki cwalo, Jehova* Mulimu, Yamaata Kaufela,+ likatulo zahao ki za niti mi lilukile.”+  Lingeloi labune lasululela mukeke walona fa lizazi,+ mi lizazi lafiwa maata a kucisa batu ka mulilo.  Mi batu bababulwa ki lizazi lelicisa hahulu, kono banyefula libizo la Mulimu, yanani maata fahalimwaa likoto zeo, mi nebasika baka ni kumufa kanya. 10  Lingeloi labuketalizoho lasululela mukeke walona fa lubona lwa sibatana. Mi mubuso wasona waba mwa lififi,+ mi bakala kuituma malimi bakeñisa butuku bone bautwa, 11  kono banyefula Mulimu wa lihalimu kabakala butuku bone bautwa ni litombo zabona, mi nebasika bakela misebezi yabona. 12  Lingeloi labu 6 lasululela mukeke walona fa nuka yetuna ya Eufrati,+ mi mezi ayona akala+ kulukiseza nzila malena+ babazwa kwa mapazulelo a lizazi.* 13  Mi nabona lipulelo zetaalu za mioya zemasila,* zenebonahala inge limbotwe, halizwa mwa mulomo wa drakoni+ ni mwa mulomo wa sibatana ni mwa mulomo wa mupolofita wa buhata. 14  Zeo mane ki lipulelo zetile ka kususumezwa ki madimona mi lieza limakazo,+ mi liya kwa malena ba lifasi kaufela, kubakubukanyeza hamoho kwa ndwa+ ya lizazi lelituna la Mulimu Yamaata Kaufela.+ 15  “Hakubone! Nitaha sina lisholi.+ Tabo ki ya mutu yazwelapili kutona+ ni kubuluka liapalo zahae za fahalimu, kuli asike azamaya mapunu ni kuli batu basike babona maswabi ahae.”+ 16  Mi zabakubukanyeza hamoho kwa sibaka sesibizwa Armagedoni*+ ka Siheberu. 17  Lingeloi labu 7 lasululela mukeke walona fa moya. Honafo kwautwahala linzwi lelituna lelizwa kwa lubona mwa sibaka sesikenile,+ lelili: “Kufelile!” 18  Mi kwataha mamonyi ni manzwi ni mishika, mi kwaezahala zikinyeho yetuna, yesaswani ni zikinyeho ifi kamba ifi yekile yaezahala kuzwa fobabezi teñi batu mwa lifasi,+ neli zikinyeho yetuna hahulu ni yemaata. 19  Muleneñi omutuna+ wapazuha kuba likalulo zetaalu, mi mileneñi ya macaba yawa; mi Babilona Yomutuna+ ahupulwa fapilaa Mulimu, kuli amufe komoki ya waine ya mabifi a buhali bwahae.+ 20  Hape, sioli kaufela sabaleha, ni malundu naasika fumanwa.+ 21  Cwale macwe amatuna a pula, leliñwi ni leliñwi lelibato likana ni bukiti bwa talenta,* awela batu kuzwa kwa lihalimu,+ mi batu banyefula Mulimu kabakala koto ya macwe a pula,+ bakeñisa kuli koto yeo neli yetuna hahulu.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kwa upa.”
Linzwi ka linzwi, “mioya yemasila.”
Ka Sigerike ki Har Ma·ge·donʹ; lizwa fa linzwi la Siheberu lelitalusa “Lilundu la Megido.”
Talenta ya Sigerike neieza makilogilamu a 20.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.