Sinulo Yefilwe ku Joani 21:1-27

  • Lihalimu lelinca ni lifasi lelinca (1-8)

    • Lifu halisana kubateñi (4)

    • Lika kaufela liezwa zenca (5)

  • Jerusalema yenca yataluswa (9-27)

21  Mi nabona lihalimu lelinca ni lifasi lelinca;+ kakuli lihalimu lapili ni lifasi lapili nelifelile,+ mi liwate+ halisa liyo.  Hape nabona muleneñi omunca, Jerusalema Yomunca, inze ashetumuka kuzwa kwa lihalimu ku Mulimu+ mi uitukisize sina munyaliwa yaikabiselize muunaa hae.+  Kiha niutwa linzwi lelituna lelizwa kwa lubona, halili: “Hakubone! Tende ya Mulimu iinzi ni batu, mi ukayaha ni bona, mi bakaba batu bahae. Mi Mulimu yena kasibili ukaba ni bona.+  Mi ukatakula miyoko kaufela kwa meeto abona,+ mi lifu halisana kubateñi,+ nihaiba kutahelwa ki maswabi kamba kulila kamba kuutwa butuku.+ Zapili lifelile.”  Mi Yainzi mwa lubona+ ali: “Bona! Lika kaufela nilieza zenca.”+ Hape ali: “Ñola, kakuli manzwi a asepahala mi ki a niti.”  Mi ali ku na: “Manzwi ao apetahalile! Ki na Alfa ni Omega,* makalelo ni mafelelezo.+ Mutu kaufela yashwile linyolwa nika mufa kuli anwe kwa liweluwelu la mezi a bupilo kusina tifo.+  Mutu kaufela yatula ukayola saanda sa lika zeo, mi nikaba Mulimu wahae mi yena ukaba mwanaka.  Kono haili mapyeha ni babasina tumelo+ ni babanyenyisa ka masila abona ni babulai+ ni ba muzamao wa buhule*+ ni ba tumelo ya mioya ni babalapela milimu ya maswaniso ni mahata kaufela,+ kabelo yabona ikaba mwa lisa lelituka mulilo ni sulufula.+ Leo ki lifu labubeli.”+  Leliñwi la mangeloi a 7 anaanani mikeke ye 7, yenetezi likoto ze 7 za mafelelezo,+ lataha mi lali ku na: “Taha, mi nika kubonisa munyaliwa, musalaa Ngunyana.”+ 10  Kiha liniisa ka maata a moya fa lilundu lelituna lelilumbile, mi lanibonisa muleneñi okenile wa Jerusalema inze ushetumuka kuzwa kwa lihalimu ku Mulimu+ 11  mi neunani kanya ya Mulimu.+ Kubenya kwaona nekuswana inge licwe la butokwa hahulu, sina licwe la jaspe lelibenya ka mubenyezo obelela wa kristale.+ 12  Neunani lukwakwa lolutuna lolutelele mi neunani minyako ye 12 ni mangeloi a 12 kwa minyako, mi fa minyako yeo nekuñozwi mabizo a masika a 12 a bana ba Isilaele. 13  Kwa upa nekunani minyako yemilaalu, kwa mutulo minyako yemilaalu, kwa mboela minyako yemilaalu, ni kwa wiko minyako yemilaalu.+ 14  Lukwakwa lwa muleneñi ni lona nelunani macwe a mutomo a 12, mi ku ona nekuñozwi mabizo a 12 a baapositola ba Ngunyana ba 12.+ 15  Cwale yanaabulela ni na naasweli lutaka lwa gauda, sina sipimiso, kuli amishale muleneñi ni minyako yaona ni lukwakwa lwaona.+ 16  Mi muleneñi unani maneku amane alikanelela, mi butelele bwaona bulikana ni bupala bwaona. Amishala muleneñi ka lutaka, mi neulikana ni lisitediyamu ze 12,000;* butelele bwaona ni bupala ni bupahamo zalikanelela. 17  Hape amishala lukwakwa lwaona, mi nelueza liñokolwa ze 144,* ka kuya ka sipimo sa mutu, ili sona hape sipimo sa lingeloi. 18  Cwale lukwakwa neluyahilwe ka jaspe,+ mi muleneñi neli wa gauda yekenile sina gilasi yebelela. 19  Macwe a mutomo wa lukwakwa lwa muleneñi naakabisizwe ka mifuta kaufela ya macwe a butokwa: licwe lapili la mutomo neli la jaspe, labubeli neli la safiro, labulaalu neli la kalisedo, labune neli la emeralda, 20  labuketalizoho neli la sardiusi, labu 6 neli la sardiyo, labu 7 neli la krisolito, labu 8 neli la berilo, labu 9 neli la topazi, labulishumi neli la krizoprazo, labu 11 neli la yasinto, labu 12 neli la ametisto. 21  Hape, minyako ye 12 neli lipelela ze 12; munyako ni munyako neupangilwe fa pelela iliñwi. Mi likululu la muleneñi neli la gauda yekenile, sina gilasi yebelela. 22  Nenisika bona tempele mwateñi, kakuli Jehova* Mulimu Yamaata Kaufela+ neli yena tempele yaona, ni Ngunyana neli tempele yaona. 23  Mi muleneñi hautokwi liseli la lizazi kamba kweli, kakuli neumonyehelwa ki kanya ya Mulimu,+ mi lambi yaona neli Ngunyana.+ 24  Mi macaba akazamaya ka liseli+ la muleneñi wo, mi malena ba lifasi bakatisa kanya yabona mwateñi. 25  Minyako yaona haina kukwalwa musihali nikamuta, kakuli ku ona hakuna kuba ni busihu.+ 26  Mi bakatisa kanya ni likute la macaba mwateñi.+ 27  Kono nto ifi kamba ifi yemasila ni mutu ufi kamba ufi yaeza sesinyenyisa ni yaeza ka bupumi haana kukena mwateñi nihanyinyani;+ kukakena feela babañozwi mwa muputo wa bupilo wa Ngunyana.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “A ni Z.” Alfa ni Omega ki taku yapili ni ya mafelelezo mwa sipeleta sa Sigerike.
Ibato ba likilomita ze 2,220. Sitediyamu neilikana ni limita ze 185. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Ibato ba limita ze 64. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.