Sinulo Yefilwe ku Joani 20:1-15

  • Satani utamiwa ka lilimo ze 1,000 (1-3)

  • Babusi bababusa ni Kreste ka lilimo ze 1,000 (4-6)

  • Satani walukululwa, kihona ayundiswa (7-10)

  • Babashwile baatulwa fapilaa lubona lolusweu (11-15)

20  Mi nabona lingeloi lelituluka kuzwa kwa lihalimu inze lisweli sinotolo sa mukoti+ ni liwenge lelituna mwa lizoho lalona.  Laswala drakoni,+ noha yakale,+ yena Diabulosi+ ni Satani,+ mi lamutama ka lilimo ze 1,000.  Mi lamunepela mwa mukoti+ mi laukwala ni kuutiisa ka liswayo, kuli asike akelusa macaba hape kufitela lilimo ze 1,000 lifela. Hamulaho wa zeo ulukela kulukululwa ka nakonyana.+  Mi nabona mabona, mi bane bainzi ku ona nebafilwe maata a kuatula. Ki cwalo, neniboni mioyo* ya bane babulailwe* kabakala bupaki bwa Jesu bone bafile ni kabakala kubulela za Mulimu, ni bane basika lapela sibatana kamba siswaniso sasona mi nebasika amuhela liswayo fa pata yabona ni fa lizoho labona.+ Mi nebazuhile ni kubusa sina malena hamoho ni Kreste+ ka lilimo ze 1,000.  (Bafu+ kaufela babasiyezi nebasika zuha kufitela lilimo ze 1,000 lifela.) Yeo ki yona zuho yapili.+  Banani tabo mi ki babakenile batu kaufela babaka ba mwa zuho yapili;+ lifu labubeli+ halina maata fahalimwaa bona,+ kono bakaba baprisita+ ba Mulimu ni ba Kreste, mi bakabusa sina malena hamoho ni yena ka lilimo ze 1,000.+  Cwale lilimo ze 1,000 lisafela feela, Satani ukalukululwa mwa tolongo yahae,  mi ukazwa kuyo kelusa macaba a mwa maneku amane a lifasi, Gogo ni Magogo, kubakubukanyeza kwa ndwa. Palo ya bao ilikana ni mushabati wa liwate.  Mi baya mwa lifasi kaufela mi baambeka mafulo a babakenile ni muleneñi olatwa. Kono mulilo wazwa kwa lihalimu mi wato baciseleza.+ 10  Mi Diabulosi yanaa bakelusa anepelwa mwa lisa la mulilo ni sulufula, mone kuinzi kale sibatana+ ni mupolofita wa buhata;+ mi bakatukufazwa* musihali ni busihu kamita ni kuya kuile. 11  Mi nabona lubona lolutuna lolusweu ni Yainzi mwateñi.+ Lifasi ni lihalimu zasaba fapilaa hae,+ mi nelisika fumanelwa sibaka sazona. 12  Mi nabona babashwile, babatuna ni babanyinyani, inze bayemi fapilaa lubona, mi miputo neiapuzwi. Kono kwaapulwa muputo omuñwi; ki muputo wa bupilo.+ Babashwile nebaatuzwi kulikana ni zeñozwi mwa miputo ka kuya ka likezo zabona.+ 13  Mi liwate lakutisa bafu baba ku lona, ni lifu ni Libita* zakutisa bafu baba ku zona, mi baatulwa yomuñwi ni yomuñwi ka kuya ka likezo zahae.+ 14  Mi lifu ni Libita* zanepelwa mwa lisa la mulilo.+ Lisa leo litalusa lifu labubeli,+ lona lisa la mulilo.+ 15  Hape mutu kaufela yanaasika fumanwa añozwi mwa buka ya bupilo+ anepelwa mwa lisa la mulilo.+

Litaluso ze kwatasi

Mubone Litaluso za Manzwi ni litaluso ze kwatasi kwa Sin 6:9.
Linzwi ka linzwi, “bane babulailwe ka capu.”
Kamba “bakaswalwa; bakakenywa mwa tolongo.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.