Sinulo Yefilwe ku Joani 9:1-21

  • Tolombita yabuketalizoho (1-11)

  • Bumai bulibuñwi bufelile, kusataha bobubeli (12)

  • Tolombita yabu 6 (13-21)

9  Lingeloi labuketalizoho laliza tolombita yalona.+ Mi nabona naleli yenewezi mwa lifasi kuzwa kwa lihalimu, mi yafiwa sinotolo sa munyako* wa mukoti.+  Lakwalula munyako* wa mukoti, mi musi ozwa mwa munyako* wa mukoti wakambama sina musi wa liyekuyeku lelituna, mi lizazi, ni ona moya, zaunsufazwa+ ki musi onozwa mwa munyako.*  Mi mwa musi kwazwa mwateñi nziye mi yataha mwa lifasi,+ mi neifilwe maata, ili maata aswana ni a tubanze twa mwa lifasi.  Yabulelelwa kuli isike yasinya limela za lifasi kamba licalo zetala kamba kota ifi kamba ifi, konji feela batu babasina liswayo la Mulimu fa lipata zabona.+  Mi nziye yafiwa maata, isiñi a kubabulaya, kono a kuli batukufazwe likweli zeketalizoho, mi kutukufazwa kwabona nekuswana inge butuku bwautwa mutu halumiwa ki kabanze.+  Mwa mazazi ao batu bakabata lifu kono habana kulifumana, mi bakalakaza kushwa, kono lifu likasaba ku bona.  Mi nziye yeo neibonahala inge lipizi zelukiselizwe ndwa;+ kwa litoho zayona nekunani zenebonahala inge likuwani za bulena za gauda, mi lipata zayona neliswana inge lipata za batu,  kono neinani milili yeswana inge milili ya basali. Mi meeno ayona naaswana inge a litau,+  mi neinani lisilelezo za fa sifuba zeswana inge za sipi. Mi mulumo wa mafufa ayona neuutwahala inge mulumo wa likoloi zematela kwa ndwa zehohiwa ki lipizi.+ 10  Hape, inani mihata ni miutwa sina tubanze, mi mwa mihata yayona kuinzi maata ayona a kuholofaza batu ka likweli zeketalizoho.+ 11  Inani mulena yaibusa, yena lingeloi la mukoti.+ Mwa Siheberu libizo lahae ki Abadoni,* kono mwa Sigerike unani libizo la Apoliyoni.* 12  Bumai bulibuñwi bufelile. Hakubone! Kutaha bumai+ busili bobubeli hamulaho wa ze. 13  Lingeloi+ labu 6 laliza tolombita yalona.+ Mi nautwa linzwi lelizwa mwa manaka a aletare ya gauda+ ye fapilaa Mulimu 14  lelibulelela lingeloi labu 6 lene lisweli tolombita kuli: “Tamulula mangeloi amane atamilwe kwa nuka yetuna ya Eufrati.”+ 15  Mi mangeloi amane atamululwa, ona anaaitukiselize hora ni lizazi ni kweli ni silimo, kuli abulaye kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za batu. 16  Mi palo ya limpi zepahami fa lipizi neieza mianda yemibeli ya bolule;* neniutwile palo yazona. 17  Mi lipizi zene niboni mwa pono nelibonahala cwana ni baba lipahami: Nebanani lisilelezo za fa sifuba za bufubelu bwa mulilo ni mubala otibile wa ndilu ni wa ñandatalukeke yeikisa kwa sulufula, mi litoho za lipizi neliswana inge litoho za litau,+ mi mwa milomo yazona nekuzwa mulilo ni musi ni sulufula. 18  Kalulo iliñwi kwa likalulo zetaalu za batu yabulaiwa ka likoto zetaalu ze, ka mulilo ni musi ni sulufula yezwile mwa milomo yazona. 19  Kakuli maata a lipizi a mwa milomo yazona ni mwa mihata yazona, kakuli mihata yazona iswana inge linoha mi inani litoho, mi ka zona iholofaza batu. 20  Kono batu kaufela bane basika bulaiwa ki likoto zeo nebasika bakela misebezi ya mazoho abona; nebasika tuhela kulapela madimona ni milimu ya maswaniso ya gauda ni silivera ni kopa ni macwe ni kota, ili milimu yesakoni kubona kamba kuutwa kamba kuzamaya.+ 21  Mi nebasika bakela milatu yabona ya kubulaya batu ni likezo zabona za tumelo ya mioya ni mizamao yabona ya buhule* ni busholi bwabona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “musima.”
Kamba “musima.”
Kamba “musima.”
Kamba “musima.”
Lelitalusa “Sinyeho.”
Lelitalusa “Musinyi.”
Kamba “20,000 haitaimiswa ka 10,000,” fo kikuli, 200,000,000.
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.