Sinulo Yefilwe ku Joani 7:1-17

  • Mangeloi amane aasweli mioya ya sinyeho (1-3)

  • Ba 144,000 babaswailwe (4-8)

  • Buñata bobutuna buapezi liapalo zesweu (9-17)

7  Zeo halifelile, nabona mangeloi amane inze ayemi mwa maneku amane a lifasi, inze asweli ka taata mioya yemine ya lifasi, kuli kusike kwaba ni moya okafukela fa lifasi kamba fa liwate kamba fa kota ifi kamba ifi.  Mi nabona lingeloi leliñwi lelikambama kuzwa kwa mapazulelo,* inze lisweli liswayo la Mulimu yapila; mi lahuweleza ka linzwi lelituna kwa mangeloi amane anaafilwe maata a kusinya lifasi ni liwate,  lali: “Musike mwasinya lifasi kamba liwate kamba likota, kufitela hase lufelize kuswaya+ batanga ba Mulimu waluna fa lipata zabona.”+  Mi nautwa palo ya bane baswailwe, yeeza 144,000,+ babaswailwe kuzwa mwa masika kaufela a bana ba Isilaele:+  Babaswailwe kuzwa mwa lusika lwa Juda ki ba 12,000;mwa lusika lwa Rubeni ki ba 12,000;mwa lusika lwa Gadi ki ba 12,000;  mwa lusika lwa Asere ki ba 12,000;mwa lusika lwa Nafetali ki ba 12,000;mwa lusika lwa Manase+ ki ba 12,000;  mwa lusika lwa Simioni ki ba 12,000;mwa lusika lwa Livi ki ba 12,000;mwa lusika lwa Isakare ki ba 12,000;  mwa lusika lwa Zabuloni ki ba 12,000;mwa lusika lwa Josefa ki ba 12,000;mwa lusika lwa Benjamine ki ba 12,000 babaswailwe.  Zeo halifelile, natalima, mi nabona buñata bobutuna bwa batu, kusina yanaakona kubabala, babazwa mwa macaba kaufela ni mishobo ni batu ni malimi,*+ inze bayemi fapilaa lubona ni fapilaa Ngunyana, baapezi liapalo zesweu;+ mi nebasweli mitai ya nzalu mwa mazoho abona.+ 10  Mi bazwelapili kuhuwa ka linzwi lelituna, bali: “Kupiliswa kwaluna kuzwa ku Mulimu, yainzi mwa lubona,+ ni ku Ngunyana.”+ 11  Mangeloi kaufela naayemi inze apotolohile lubona ni baana-bahulu+ ni libupiwa zepila zeene, mi akubama inze awiselize lipata fapilaa lubona mi alapela Mulimu, 12  ali: “Ameni! Haike tumbo ni kanya ni butali ni buitumelo ni likute ni maata a kuzamaisa ni maata libe ku Mulimu waluna kamita ni kuya kuile.+ Ameni.” 13  Yomuñwi wa baana-bahulu kihaa li ku na: “Ba babaapezi liapalo zesweu,+ ki bo mañi mi bazwile kai?” 14  Cwale honafo nali ku yena: “Mulenaaka, kuziba wena.” Mi yena ali ku na: “Ba ki bona babazwa mwa ñalelwa yetuna,+ mi batapisize liapalo zabona ni kulisweufaza mwa mali a Ngunyana.+ 15  Ki lona libaka habali fapilaa lubona lwa Mulimu, mi bamuezeza sebelezo yekenile musihali ni busihu mwa tempele yahae; mi Yainzi mwa lubona+ ukabapula tende yahae fahalimwaa bona.+ 16  Habasana kushwa tala kamba kuutwa linyolwa, mi habana kuciswa ki lizazi kamba nto ifi kamba ifi yecisa,+ 17  kakuli Ngunyana,+ ya mwahalaa lubona, uka balisa+ mi uka baetelela kwa maweluwelu a mezi a bupilo.+ Mi Mulimu ukatakula miyoko kaufela kwa meeto abona.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kwa upa.”
Kamba “lipuo.”