Sinulo Yefilwe ku Joani 13:1-18

  • Sibatana sa litoho ze 7 sesizwa mwa liwate (1-10)

  • Sibatana sa manaka amabeli sesizwa mwa lifasi (11-13)

  • Siswaniso sa sibatana sa litoho ze 7 (14, 15)

  • Liswayo ni nombolo ya sibatana (16-18)

13  Mi yayema* fa mushabati wa liwate. Mi nabona sibatana+ sesiomboka mwa liwate,+ sesinani manaka alishumi ni litoho ze 7, mi kwa manaka asona nesinani mishukwe* yelishumi, kono fa litoho zasona nesinani mabizo a linyefulo.  Cwale sibatana sene niboni nesibonahala inge ngwe, kono mahutu asona naabonahala inge a bere, mi mulomo wasona neubonahala inge mulomo wa tau. Mi drakoni+ neifile sibatana seo maata asona ni lubona lwasona ni bubusi bobutuna.+  Nabona kuli yeñwi ya litoho zasona neibonahala kuli ibulailwe, kono sitombo sasona sesibulaya nesifolile,+ mi lifasi kaufela lalatelela sibatana seo ka kuikumbuta sona.  Mi balapela drakoni kabakala kuli neifile sibatana maata, mi balapela sibatana ka manzwi ali: “Ki mañi yaswana ni sibatana, mi ki mañi yakona kulwana ni sona?”  Nesifilwe mulomo obulela lika zetuna ni linyefulo, mi nesifilwe maata a kusebeza ka likweli ze 42.+  Mi saatamisa mulomo wasona kunyefula+ Mulimu, kunyefula libizo lahae ni sibaka sayahile ku sona, mane ni kunyefula babayahile mwa lihalimu.+  Salumelezwa kulwanisa babakenile ni kubatula,+ mi safiwa maata fahalimwaa mishobo kaufela ni batu ni malimi* ni macaba.  Mi kaufela babayahile mwa lifasi baka silapela. Kuzwa kwa makalelo a lifasi, hakuna libizo nilelikana, kwa mabizo abona, leliñozwi mwa muputo wa bupilo+ wa Ngunyana yanaabulailwe.+  Haiba kunani yanani mazebe, autwe.+ 10  Haiba kunani yalukiselizwe kuya mwa buhapiwa, ukaya mwa buhapiwa. Haiba mutu ukabulaya ka mukwale,* ulukela kubulaiwa ka mukwale.+ Zeo litokwa kuli babakenile+ baitiise+ mi babe ni tumelo.+ 11  Cwale nabona sibatana sesiñwi sesipumbuka mwa lifasi, mi nesinani manaka amabeli inge ngunyana, kono sakala kubulela sina drakoni.+ 12  Sibonisa maata kaufela a sibatana sapili fapilaa sibatana+ seo sapili. Mi sitahisa kuli lifasi ni babayahile ku lona balapele sibatana sapili, ili seo sitombo sasona sesibulaya nesifolile.+ 13  Mi sieza limakazo zetuna, mane nihaiba kuwiseza mulilo mwa lifasi kuzwa kwa lihalimu, batu inze babona. 14  Sikelusa babayahile mwa lifasi, kabakala limakazo zene silumelelizwe kueza fapilaa sibatana, inze sibulelela babayahile mwa lifasi kueza siswaniso+ sa sibatana sene siholofalizwe ka mukwale kono sapila hape.+ 15  Mi salumelezwa kufa siswaniso sa sibatana bupilo,* ilikuli siswaniso sa sibatana sikone kubulela ni kutahisa kuli kubulaiwe batu kaufela babahana kulapela siswaniso sa sibatana. 16  Sihapeleza batu kaufela—babanyinyani ni babatuna, bafumi ni babotana, babalukuluhile ni batanga—kuli bao baswanela kuswaiwa fa lizoho labona la bulyo kamba fa pata yabona,+ 17  ni kuli kusike kwaba ni yakona kuleka kamba kulekisa kwandaa mutu yanani liswayo, ili libizo+ la sibatana kamba nombolo ya libizo lasona.+ 18  Taba ye itokwa butali: Yanani kutwisiso aeze lipalo za nombolo ya sibatana, kakuli ki nombolo ya mutu, mi nombolo yasona ki 666.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, drakoni.
Kamba “likuwani za silena.”
Kamba “lipuo.”
Kamba mwendi, “Haiba mutu ukabulaiwa ka mukwale.”
Kamba “moya.”