Sinulo Yefilwe ku Joani 1:1-25

  • Litumeliso (1, 2)

  • Kuatulwa kwa baluti ba buhata kukaezahala luli (3-16)

    • Mikaele ukananisana ni Diabulosi (9)

    • Bupolofita bwa Enoke (14, 15)

  • Muzwelepili kuba mwa lilato la Mulimu (17-23)

  • Kufa kanya ku Mulimu (24, 25)

 Na Juda, mutangaa Jesu Kreste, kono yali munyanaa Jakobo,+ niñolela bababizizwe+ ili babalatwa ki Mulimu Ndate ni bababulukezwi Jesu Kreste,+ nili:  Haike muatelwe ki sishemo ni kozo ni lilato.  Balatiwa, nihaike kuli nenilika ka taata kuli nimiñolele za puluso yelukopanezi,+ nenilemuhile kuli kwaswanela kumiñolela kuli nimisusueze kuzwelapili kulwanela ka taata tumelo+ yenefilwe feela hañwi ku babakenile.  Senibulelela cwalo kikuli batu babañwi bakeni mwahalaa mina ka kusalemuseha ili bane babulezwi cimo mwa Mañolo kuli bakafiwa katulo ye; ki batu babasa sabi Mulimu babaitusisa sishemo sa Mulimu sina libaka la kuba ni muzamao wa kusaswabela bufosi*+ ni babalatula muñaa luna ni Mulena anosi, yena Jesu Kreste.+  Nihaike kuli mwaizibela hande litaba ze, nibata kumihupulisa kuli Jehova* naapilisize sicaba sahae kuzwa mwa naha ya Egepita,+ kono hasamulaho naatimelize bane basabonisi tumelo.+  Mi mangeloi anaasika ina mwa litulo zaona kono asiya libaka zaona zeswanela,+ uabulukile atamilwe mwa mawenge a kuya kuile mwa lififi lelinsu kuli alibelele katulo ya lizazi lelituna.+  Ka mukwa oswana, Sodoma ni Gomora ni mileneñi yenebapani ni yona, ni yona neiineezi kupila ka muzamao wa buhule* bobuswabisa mi neindongwami litakazo za nama zesi za taho;+ mileneñi yeo ibeilwe fapilaa luna sina mutala oli temuso ka kuatulelwa koto ya mulilo osafeli.+  Nihakulicwalo, batu bao hape ki baloli babatuna, basilafaza nama yabona, banyaziseza babazamaisa, ni kunyefula babakanya.+  Kono Mikaele+ nduna wa mangeloi+ hanaapihisana ni Diabulosi mi naakananisana ni yena za situpu sa Mushe,+ naasika lika kumuatula ka lipulelo zemaswe,+ kono naaize: “Haike Jehova* akukalimele.”+ 10  Kono batu bao babulela maswe lika kaufela zebasa utwisisi nihanyinyani.+ Mi mwa lika kaufela zebautwisisa ka sipepo sina lifolofolo zesanahani,+ bazwelapili kuisilafaza. 11  Banani bumai, kakuli balatelezi nzila ya Kaine,+ mi bamatezi mwa nzila yefosahezi ya Balaami+ ya kubata mupuzo, mi bayundile kabakala lipulelo za bukwenuheli+ za Kora!+ 12  Bao ki macwe aipatile kwatasaa mezi habanze baca ni mina mwa mikiti yamina ya lilato,+ ki balisana babaifepa basina sabo;+ ki malu asina pula akubyanisezwa kafa ni kafa ki moya;+ ki likota zesabeyi miselo ka nako yazona, zeseshwile habeli* mi likumuzwi mwa mubu; 13  ki mandinda a liwate abifile atahisa lufulo lwa zeswabisa zabona;+ ki linaleli zeyambaela, zelukiselizwe lififi lelituna la kuya kuile.+ 14  Ki cwalo, Enoke+ yena wabu 7 kuzwa ku Adama, ni yena naapolofitile zabona hanaaize: “Hamubone! Jehova* naatile ni bahae babakenile babaeza likiti zemashumi-shumi,+ 15  kuto fitisa katulo fahalimwaa bona kaufela,+ ni kufa babasa sabi Mulimu kaufela mulatu kabakala likezo zabona kaufela za kusasaba Mulimu zene baezize ka kusasaba Mulimu kwabona, ni kabakala lika zeswabisa kaufela zeo baezalibi babasa sabi Mulimu nebabulezi ka za hae.”+ 16  Batu bao ki batongoki,+ bababilaela za bupilo bwabona, babaya ka litakazo zabona,+ mi milomo yabona ibulela lipulelo zetuna za kuikuhumusa, inze bacolaula babañwi* kuli bafumane sesiñwi.+ 17  Haili mina balatiwa, muhupule manzwi anaabulezwi pili* ki baapositola ba Mulenaa luna Jesu Kreste, 18  mone bamibulelelanga kuli: “Mwa nako ya mafelelezo kukaba ni basheununi, babaka ya ka litakazo zabona kuli baeze lika zenyefula Mulimu.”+ 19  Bao ki bona babatisa likauhano,+ bababonisa moya wa bufolofolo,* babasa lati za kwa moya. 20  Kono mina balatiwa, muicahe fa mutomo wa tumelo yamina yekenile hahulu, mi mulapele ka moya okenile,+ 21  kuli muzwelepili kuba mwa lilato la Mulimu,+ hamunze mulibelela sishemo sa Mulenaa luna Jesu Kreste kuli mufumane bupilo bobusa feli.+ 22  Hape, muzwelepili kubonisa sishemo+ ku babañwi babakakanya;+ 23  mubapilise+ ka kubazwisa mwa mulilo kapili. Kono muzwelepili kubonisa sishemo ku babañwi, mueze cwalo ka sabo, inze mutoile nihaiba siapalo sesisilafalizwe ki nama.+ 24  Cwale ku yena ya kona kumisileleza kuli musike mwasitatala ni kumiyemisa inze musina sesinyazahala+ fapilaa kanya yahae ka tabo yetuna, 25  ku yena Mulimu anosi, yena Mupilisi waluna ka Jesu Kreste Mulenaa luna, kube kanya, ni bulena, ni maata, ni bubusi kuzwa kale ko, kutisa mwa nako ya cwale, mane ni kuya kuile. Ameni.

Litaluso ze kwatasi

Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “zeseshwelezi.”
Kamba “baikumbuta batu babañwi.”
Kamba “lika zenebulezwi cimo.”
Kamba “batu ba nama.”