Isaias 60:1-22

  • Himaya ni Jehova sa Sion (1-22)

    • Daw salampati sa ila balay (8)

    • Bulawan sa baylo sang saway (17)

    • Diutay mangin isa ka libo (22)

60  “Magbangon ka, O babayi,+ magpasilak ka sing kapawa, kay ang imo kapawa nag-abot na. Ang himaya ni Jehova nagasilak sa imo.+   Kay tan-awa! Ang kadudulman magatabon sa dutaKag ang tuman nga kadulom sa mga pungsod;Apang si Jehova magasilak sa imo,Kag ang iya himaya makita sa imo.   Ang mga pungsod magapalapit sa imo kapawa+Kag ang mga hari+ sa imo kasanag.*+   Magtulok ka kag magtan-aw sa imo palibot! Nagtipon na sila tanan; magakadto sila sa imo. Halin sa malayo padayon nga nagaabot ang imo mga anak nga lalaki,+Kag ang imo mga anak nga babayi nga ginapasalika sa balikawang.+   Sa sina nga tion makita mo kag magabanaag ka,+Kag ang imo tagipusuon magakasadya kag mapuno sing kalipay,Bangod magakadto sa imo ang manggad sang dagat;Magaabot sa imo ang manggad sang mga pungsod.+   Mapuno ang imo duta* sang madamo nga kamelyo,Sang tinday nga mga kamelyo nga lalaki sang Midian kag sang Efa.+ Ang tanan halin sa Sheba magaabot;Magadala sila sing bulawan kag olibano. Dayawon nila sing hayag si Jehova.+   Magatipon sa imo ang tanan nga panong sang Kedar.+ Ang mga karnero nga lalaki sang Nebayot+ magaalagad sa imo. Magakadto sila sa imo halaran kag pagabatunon sila,+Kag patahumon ko ang akon matahom nga balay.*+   Sin-o ining mga nagalupad subong sang panganod, Subong sang mga salampati padulong sa mga buho sang ila balay?   Kay magalaum sa akon ang mga isla;+Ang mga barko sang Tarsis amo ang nagapanguna,*Sa pagdala sang imo mga anak nga lalaki halin sa malayo,+Kaupod sang ila pilak kag bulawan,Sa ngalan ni Jehova nga imo Dios kag sa Balaan sang Israel,Kay pagahimayaon* ka niya.+ 10  Ang mga dumuluong magatukod sang imo mga pader,Kag ang ila mga hari magaalagad sa imo,+Kay sa akon kaakig ginbunal ko ikaw,Apang sa akon kahamuot* kaluy-an ko ikaw.+ 11  Ang imo mga gawang magapabilin nga bukas;+Indi ini pagsirhan sa adlaw kag gab-i,Agod madala sang mga pungsod ang ila mga manggad sa imo,Kag ang ila mga hari amo ang magapanguna sa paghimo sini.+ 12  Kay ang pungsod ukon ginharian nga indi mag-alagad sa imo malaglag,Kag ang mga pungsod pat-od nga mapukan.+ 13  Magaabot sa imo ang himaya sang Lebanon,+Ang kahoy nga junipero, fresno, kag sipre sa amo man nga tion,+ Agod patahumon ang akon templo;Himayaon ko ang duog sang akon tiilan.+ 14  Ang mga anak nga lalaki sang mga nagpaantos sa imo magakadto sa imo kag magaduko;Ang tanan nga nagtamay sa imo magahapa sa imo tiilan,Kag tawgon ka nila nga siudad ni Jehova,Ang Sion sang Balaan sang Israel.+ 15  Sa baylo nga ikaw ginbiyaan kag gindumtan, kag wala ginaagyan,+Himuon ko ikaw nga bugal sa wala sing katubtuban,Isa ka kalipay sa tanan nga kaliwatan.+ 16  Kag imnon mo ang gatas sang mga pungsod,+Atipanon ka sa dughan sang mga hari;+Kag mahibaluan mo nga ako, si Jehova, ang imo Manluluwas,Kag ang Gamhanan nga Dios ni Jacob, ang imo Manunubos.+ 17  Sa baylo sang saway magadala ako sing bulawan,Kag sa baylo sang salsalon magadala ako sing pilak,Sa baylo sang kahoy, saway,Kag sa baylo sang bato, salsalon;Kag itangdo ko ang paghidait subong imo mga manugdumalaKag ang pagkamatarong subong imo mga manughatag sing buluhaton.+ 18  Ang pagpamintas indi na mabatian sa imo duta,Ukon ang kalaglagan kag kagulub-an sa sulod sang imo mga dulunan.+ Kag tawgon mo ang imo mga pader nga Kaluwasan+ kag ang imo mga gawang nga Pagdayaw. 19  Ang adlaw indi na maghatag sing kapawa sa imo kon adlaw,Kag ang bulan indi na maghatag sing kasanag sa imo. Kay si Jehova mangin imo kapawa sa wala sing katubtuban,+Kag ang imo Dios mangin imo katahom.+ 20  Ang imo adlaw indi na magtunod,Ukon ang imo bulan magdulom,Kay si Jehova mangin kapawa sa imo sa wala sing katubtuban,+Kag matapos na ang mga adlaw sang imo paglalaw.+ 21  Kag mangin matarong ang tanan mo nga katawhan;Magapanag-iya sila sini nga duta sa wala sing katubtuban. Sila ang salingsing nga akon gintanom,Ang binuhatan sang akon mga kamot,+ agod patahumon ako.+ 22  Ang diutay mangin isa ka liboKag ang gamay nga pungsod mangin gamhanan. Ako, si Jehova, magapadasig sini sa nagakaigo nga tion sini.”

Footnote

Ukon “sa kasanag sang imo kaagahon.”
Sa literal, “Mapuno ka.”
Ukon “ang akon balay sang katahom.”
Ukon “yara sa unahan.”
Ukon “patahumon.”
Ukon “maayo nga kabubut-on.”