Isaias 10:1-34

  • Dios batok sa Israel (1-4)

  • Asiria—​bilugon sang Dios (5-11)

  • Silot sa Asiria (12-19)

  • Nagkalabilin magabalik (20-27)

  • Hukman sang Dios ang Asiria (28-34)

10  Makaluluoy ang mga nagabuhat sing indi matarong nga mga pagsulundan,+Ang mga nagahimo sing mapiguson nga mga sugo,   Agod dingutan sing kinamatarong ang mga imol,Kag sing katarungan ang kubos nga katawhan,+Ginakuha nila ang pagkabutang sang mga balo nga babayiKag sang wala sing amay nga kabataan!*+   Ano ang inyo himuon sa tion sang pagpakighusay,*+Kon mag-abot ang kalaglagan halin sa malayo?+ Kay sin-o kamo mangayo sing bulig,+Kag diin ninyo ibilin ang inyo manggad?*   Wala sing mabilin luwas sa mga mabilanggoUkon sa mga magakalamatay. Bisan pa sini tanan, wala madula ang iya kaakig,Kundi nagauntay gihapon ang iya kamot batok sa ila.+   “Tan-awa, ang Asirianhon,+Ang bilugon nga magapakita sang akon kaakig+Kag ang sungkod sa iya kamot magapakita sang akon pagpakamalaut!   Ipadala ko sia batok sa apostata nga pungsod,+Batok sa katawhan nga nagapaakig sa akon;Suguon ko sia nga kuhaon ang madamo nga inagaw kag mga inatiKag tasakon sila kaangay sang lunang sa mga dalan.+   Apang indi ini ang iya tinutuyoKag lain ang pahito sang iya tagipusuon;Kay ang yara sa iya tagipusuon amo ang paglaglag,Kag pagpapas sang madamo nga pungsod.   Kay nagasiling sia,‘Indi bala ang akon mga prinsipe mga hari tanan?+   Indi bala ang Calno+ kaangay sang Carquemis?+ Indi bala ang Hamat+ kaangay sang Arpad?+ Indi bala ang Samaria+ kaangay sang Damasco?+ 10  Nalutos ko ang mga ginharian nga nagasimba sa wala pulos nga mga dios,Nga ang mga diosdios mas madamo pa sangsa Jerusalem kag Samaria!+ 11  Kon nalutos ko ang Samaria kag ang iya wala pulos nga mga dios,Indi bala nga malutos ko man ang Jerusalem kag ang iya mga diosdios?’+ 12  “Kon matapos na ni Jehova ang tanan niya nga hilimuon sa Bukid Sion kag sa Jerusalem, silutan Niya* ang hari sang Asiria bangod sang iya pagkamatinaastaason kag pagkabugalon.+ 13  Kay nagasiling sia,‘Himuon ko ini paagi sa kusog sang akon kamotKag kaalam, kay maalam ako. Dulaon ko ang mga dulunan sang katawhan+Kag kuhaon ko ang ila mga manggad,+Kag kaangay sang isa nga gamhanan, pukanon ko ang mga pumuluyo.+ 14  Kuhaon ko ang manggad sang katawhanNga subong kahapos sang pagkab-ot sang isa sa pugad;Kag kaangay sang pagtipon sang isa sa mga itlog nga ginbiyaan,Tipunon ko man ang bug-os nga duta! Wala sing makakapakapa sang iya mga pakpak ukon makanganga sang iya baba ukon makasiyak.’” 15  Makapabugal bala ang wasay sa manugwasay? Makapadayaw bala ang lagari sa manuglagari? Mabayaw bala sang sungkod+ ang isa nga nagauyat sini? Ukon maalsa bala sang bilugon ang isa nga indi human sa kahoy? 16  Gani ang matuod nga Ginuo, si Jehova sang mga kasuldadusan,Magapaniwang sang iya mga matambok,+Kag sa idalom sang iya himaya, magapadabdab sia sing kalayo.+ 17  Ang Kapawa sang Israel+ mangin kalayo,+Kag ang Balaan sang Israel mangin dabdab;Magadabadaba ini kag magalamon sang iya mga hilamon kag tunukon nga mga tanom sa isa lang ka adlaw. 18  Laglagon sang Dios sing bug-os* ang himaya sang iya kagulangan kag sang iya kakahuyan;Mangin kaangay ini sang pagluya sang isa nga nagabalatian.+ 19  Diutay na gid lang ang mabilin nga kahoy sa iya kagulanganSa bagay nga maisip ini bisan sang isa ka bata. 20  Sa sina nga adlaw, ang mabilin sa IsraelKag ang makalampuwas sa panimalay ni JacobIndi na gid magsalig sa nagpaantos sa ila;+Kundi magasalig sila sing hanuot kay Jehova,Ang Balaan sang Israel. 21  Ang nagkalabilin lamang kay Jacob,Ang magabalik sa Gamhanan nga Dios.+ 22  Kay bisan pa ang imo katawhan, O Israel,Pareho sang balas sang dagat,Ang nagkalabilin lamang ang magabalik.+ Napat-od na ang paglaglag,+Kag ang hustisya* magatabon sa ila.+ 23  Huo, napat-od na sang Soberanong Ginuong Jehova sang mga kasuldadusan,Nga ang paglaglag pagahimuon sa bug-os nga duta.+ 24  Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova sang mga kasuldadusan: “Kamo nga katawhan ko nga nagaistar sa Sion, indi kamo magkahadlok sa Asirianhon nga nagpaantos sa inyo paagi sa bilugon+ kag nagbayaw sang iya sungkod batok sa inyo kaangay sang ginhimo sang Egipto.+ 25  Kay sa indi madugay ang pagpakamalaut matapos na, kag ang akon kaakig magaugdaw kon malaglag na sila.+ 26  Latiguhon sia ni Jehova sang mga kasuldadusan+ kaangay sa paglutos niya sang Midian malapit sa igang sang Oreb.+ Kag ang iya sungkod ituon sa dagat, kag bayawon niya ini kaangay sang ginhimo niya sa Egipto.+ 27  Sa sina nga adlaw ang iya palas-anon kuhaon sa imo abaga,+Kag ang iya gota sa imo liog,+Kag ang gota balion+ bangod sa lana.” 28  Ginsalakay niya ang Ayat;+Nag-agi sia sa Migron;Ginbutang niya ang iya mga dala sa Micmash.+ 29  Nagtabok sia sa manabaw nga bahin sang suba;Nagpaligad sia sing gab-i sa Geba;+Nagkurog sa kahadlok ang Rama, nagpalagyo ang Gibea+ nga siudad ni Saul.+ 30  Mga pumuluyo sang Gallim, magsinggit kamo! Laisa, magpamati kamo! Makaluluoy nga Anatot,+ magsinggit kamo! 31  Ang Madmena nagpalagyo. Ang mga pumuluyo sang Gebim nagpangita sing palanaguan. 32  Sa sini nga adlaw magadulog sia sa Nob.+ Nagaumol sia sang iya kamot sa bukid sang siudad sang Sion,Ang bukid sang Jerusalem. 33  Tan-awa! Ang matuod nga Ginuo, si Jehova sang mga kasuldadusan,Nagatapas sang mga sanga kag nagahinugpaas ini;+Ginapulod niya ang pinakamataas nga mga kahoy,Kag ginapaubos ang mga matinaastaason. 34  Ginahagbas niya ang mga kasiutan sa kagulangan paagi sa wasay,*Kag paagi sa isa nga gamhanan ang Lebanon mapukan.

Footnote

Ukon “Kag sang mga ilo!”
Ukon “pagsilot.”
Ukon “himaya?”
Sa literal, “Ko.”
Ukon “halin sa kalag tubtob sa unod.”
Ukon “silot.”
Ukon “paagi sa salsalon nga galamiton.”