Isaias 44:1-28

  • Pagpakamaayo sa mga pinili (1-5)

  • Wala sing Dios luwas kay Jehova (6-8)

  • Mga diosdios wala sing pulos (9-20)

  • Si Jehova, Manunubos sang Israel (21-23)

  • Pagpasag-uli paagi kay Ciro (24-28)

44  “Karon magpamati ka, O Jacob nga akon alagad,Kag ikaw, O Israel nga akon ginpili.+   Amo ini ang ginasiling ni Jehova,Ang imo Manunuga kag ang Isa nga naghimo sa imo,+Nga nagbulig sa imo halin pa sa taguangkan:* ‘Indi ka magkahadlok, O Jacob nga akon alagad,+Kag ikaw, Jesurun*+ nga akon ginpili.   Kay hatagan ko sing tubig ang nauhaw*+Kag butangan ko sing nagailig nga mga sapa ang mamala nga duta. Ibubo ko ang akon espiritu sa imo mga kaliwat*+Kag ang akon pagpakamaayo sa imo kaliwatan.   Kag magatubo sila kaangay sang hilamon,+Kaangay sang mga kahoy nga alamo sa higad sang mga ililigan sang tubig.   May magasiling: “Ako iya ni Jehova.”+ May magatawag man sang iya kaugalingon sa ngalan ni Jacob,Kag may magasulat man sa iya kamot: “Iya ni Jehova.” Kag hingalanan niya ang iya kaugalingon sa ngalan ni Israel.’   Amo ini ang ginasiling ni Jehova,Ang Hari sang Israel+ kag ang iya Manunubos,+ si Jehova sang mga kasuldadusan: ‘Ako ang nahauna kag ako ang katapusan.+ Magluwas sa akon wala na sing Dios.+   Sin-o ang kaangay ko?+ Pahambala sia kag pasugira agod mapamatud-an niya ini sa akon!+ Subong sang ginhimo ko sang ginpaluntad ko ang katawhan sadto,Ipasugid sa ila ang mahanabo sa palaabutonKag ang mahanabo pagkatapos sini.   Indi kamo magkahadlok,Kag indi kamo magpakulba.+ Wala ko bala ini ginsugid sa inyo antes matabo ini? Kamo akon mga saksi.+ May iban pa bala nga Dios magluwas sa akon? Wala, wala sing iban nga Igang;+ wala ako sing nakilala bisan isa.’”   Wala sing pulos ang mga nagahimo sang tinigib nga imahen,Kag wala man sing pulos ang ila ginapakamahal nga mga diosdios.+ Subong ila mga saksi, wala sila* sing nakita kag nahibaluan,+Gani ang mga naghimo sa ila mahuy-an.+ 10  Sin-o ang naghimo sang dios ukon sang metal nga imahen*Nga indi man lang mapuslan?+ 11  Tan-awa! Ang tanan niya nga kaupod mahuy-an!+ Ang mga naghimo sini tawo lamang. Patipuna sila tanan kag manindugan sila. Sila tanan mahadlok kag mahuy-an. 12  Gingaang sang panday ang salsalon sa baga. Ginpalpag niya ini sing mabaskog,Gingamit niya ang iya makusog nga butkon.+ Dayon gingutom sia kag nagpalangluya;Gin-uhaw sia kag kinapoy gid. 13  Gintakus sang manugtigib ang kahoy kag ginmarkahan ini sang pula nga yeso. Gintigiban niya ini kag ginmarkahan paagi sa kompas,Ginkortehan niya ini kaangay sang dagway sang tawo,+Kaangay sang matahom nga tawo,Kag ginbutang ini sa balay.*+ 14  May isa nga ang iya buluhaton amo ang pagpulod sing mga kahoy nga sedro. Nagpili sia sang isa ka sahi sang kahoy, ang kahoy nga oak,Kag ginpadaku niya ini sa kagulangan.+ Nagtanom sia sing kahoy nga laurel, kag nagdaku ini tungod sa ulan. 15  Dayon gingamit ini nga inuggatong sang tawo. Nagkuha sia sing bahin sini agod makapainit-init;Nagdabok sia sing kalayo kag nagluto sing tinapay. Kag naghimo man sia sing dios halin sa sini kag ginsimba ini. Ginhimo niya ini nga tinigib nga imahen, kag nagyaub sa atubangan sini.+ 16  Ang katunga sini gingatong niya;Kag ang katunga, ginluto niya sang karne nga iya ginkaon, kag nabusog sia. Nagpainit-init man sia sa sini kag nagsiling: “Nainit-initan ako samtang ginatan-aw ko ang kalayo.” 17  Apang ang nabilin ginhimo niya nga dios, nga iya tinigib nga imahen. Nagyaub sia kag ginsimba ini. Nangamuyo sia sa sini, nga nagasiling: “Luwasa ako, kay ikaw akon dios.”+ 18  Wala sila makahibalo, wala sila makahangop,+Bangod ang ila mga mata natabunan kag indi makakita,Kag ang ila tagipusuon wala sing paghangop. 19  Wala sing nakahunahuna sa iya tagipusuonUkon nakahibalo ukon nakahangop, nga nagasiling: “Ang katunga sini akon gingatong,Kag sa baga sini nagluto ako sing tinapay kag nagsugba sing karne nga akon ginkaon. Dapat ko bala himuon ang nabilin sini nga isa ka makangilil-ad nga butang?+ Simbahon ko bala ang utod sini* nga kahoy?” 20  Daw nagkaon sia sing abo. Ang iya nadaya nga tagipusuon nagpatalang sa iya. Indi niya maluwas ang iya kaugalingon,* kag wala sia nagsiling: “May butang nga wala sing pulos sa akon tuo nga kamot.” 21  “Dumduma ini, O Jacob, kag ikaw, O Israel,Bangod ikaw akon alagad. Ginhimo ko ikaw, kag ikaw akon alagad.+ O Israel indi ko gid ikaw pagkalimtan.+ 22  Panason ko ang imo mga kasaypananKag tabunan ko ang imo mga sala sang panganod.+ Magbalik ka sa akon, kay baklon ko ikaw liwat.+ 23  Maghugyaw kamo sa kalipay, kamo nga mga langit,Kay ginhimo ini ni Jehova! Magsinggit kamo sa kadalag-an, kamo nga pinakamanubo nga bahin sang duta! Magkalipay kamo, kamo nga mga bukid,+Ikaw nga kagulangan, kag ang tanan mo nga kakahuyan! Kay ginbakal liwat ni Jehova si Jacob,Kag ginpakita niya sa Israel ang iya katahom.”+ 24  Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ang imo Manunubos,+Nga naghimo sa imo sa taguangkan: “Ako, si Jehova, ang naghimo sang tanan nga butang. Ginhumlad ko ang mga langit,+Kag ginladlad ang duta.+ Sin-o ang nagbulig sa akon? 25  Ginapaslaw ko ang mga tanda sang mga nagahambal sing wala sing pulos,*Kag ginahimo ko nga kaladlawan ang mga manugpakot;+Ginapasalasala ko ang maalamon nga mga tawoKag ginahimo ko nga kabuangan ang ila ihibalo;+ 26  Ginahimo ko ang pulong sang akon alagad nga mangin matuodKag ginahatagan ko sing katumanan ang ginpahayag sang akon mga mensahero;+Ginasiling ko tuhoy sa Jerusalem, ‘Pagapuy-an sia,’+Kag sa mga siudad sang Juda, ‘Pagatukuron sila liwat,+Kag patindugon ko ang iya kagulub-an’;+ 27  Ginasiling ko sa madalom nga katubigan, ‘Maghubas ka,Kag ang tanan mo nga suba pamalhon ko’;+ 28  Ginasiling ko tuhoy kay Ciro,+ ‘Sia ang akon manugbantay sang karnero,Kag tumanon niya ang tanan nga luyag ko’;+ Kag ginasiling ko tuhoy sa Jerusalem, ‘Tukuron sia liwat,’Kag tuhoy sa templo, ‘Ipahamtang ang imo sadsaran.’”+

Footnote

Ukon “pagkabun-ag.”
Buot silingon, “Isa nga Matadlong,” isa ka titulo sa pagpadungog sa Israel.
Ukon “nauhaw nga duta.”
Sa literal, “binhi.”
Mga imahen.
Ukon “hinurma nga estatwa.”
Ukon “templo.”
Ukon “ang laya.”
Ukon “kalag.”
Ukon “sang butig nga mga manalagna.”